Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
21/04/2014
“Torrwch TAW ar welliannau tai i 5%”

ASE Plaid Cymru yn galw ar y llywodraeth i ddefnyddio'r pwerau y mynnodd y blaid eu cael Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi annog Llywodraeth y DG i ddefnyddio'r pwerau yr helpodd y blaid i'w sicrhau i gyflwyno toriad mewn TAW ar welliannau i gartrefi er mwyn gwella ansawdd cartrefi Cymru ac annog twf economaidd. Mae stoc dai Cymru yn hŷn na'r hyn yw mewn rhannau eraill o'r DG, a bydd annog gwelliannau i dai yn eu gwneud yn fwy effeithlon ac yn haws i'w cynnal, heb sôn am roi hwb economaidd y mae ei hangen yn fawr ar fasnachwyr lleol, meddai. Mae Plaid Cymru wedi bod yn galw am y pwerau hyn ers dros ddegawd, a buont yn lobio'n llwyddiannus am hawl i lywodraethau'r Undeb Ewropeaidd  dorri TAW ar welliannau tai i 5%, ond hyd yma, methodd Llywodraeth y DG â gweithredu'r mesur hwn. Meddai ASE Plaid Cymru Jill Evans: “Dylasai Llywodraeth y DG fod wedi gweithredu'r pwer hwn amser maith yn ôl, ac yr wyf yn galw eto am iddo gael ei weithredu. Bydd torri TAW yn helpu perchenogion tai iwella eu cartrefi, ac fe fydd yn help i ni trwy hybu'r economi ac anfon mwy o fusnes i ffordd ein masnachwyr bychain. “Yn y tymor hwy, gall ein helpu i gwrdd â'r galw am dai, a gallai hefyd fod â manteision cymdeithasol ehangach trwy leihau nifer y tai gwag a helpu i wella cymunedau sydd â thai mewn cyflwr gwael. “Bu hon yn ymgyrch gan Blaid Cymru ers tro byd, ac yn un a gefnogwyd gan Ffederasiwn yr Adeiladwyr, ac yr wyf yn falch fod Plaid Cymru wedi llwyddo i newid rheolau'r UE i ganiatau i lywodraethau dorri biliau TAW yn y modd hwn. Fodd bynnag, mae'n rhwystredig iawn fod Llywodraeth y DG heb weithredu i roi'r newid hwn ar waith. Gallai'r newid yn y gyfraith fod yn llesol dros ben i Gymru lle mae gennym yn draddodiadol stoc dai sy'n hŷn ac yn llai effeithlon o ran ynni. “Byddai gweithredu'r newid i TAW yn golygu y gallai mwy o bobl fforddio gwella eu tai, byddai'n lleihau biliau ynni ac yn creu hwb economaidd y mae ei angen yn fawr ar fasnachwyr lleol. "Rwyf hefyd wedi llofnodi addewis Ymgyrch Adnewyddu Ewrop i annog y llywodraeth i gychwyn ar strategaeth uchelgeisiol o wella adeiladau. Byddai hyn yn leihau gwastraff ynni ac yn cyrraedd targed o 80%  o ostyngiad mewn ynni erbyn 2050. Mae llawer esiampl o gynlluniau llwyddiannus mewn gwledydd eraill, ac fe ddylem edrych arnynt a rhannu'r arferion gorau. Dyma faes lle gallai Cymru arwain. “Mae Plaid Cymru yn falch ein bod wedi llwyddo i gael yr enillion hyn i Gymru. Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn gyson yn rhoi buddiannau Cymru yn gyntaf ac fe fyddwn yn parhau i fod yn llais cryf i Gymru yn yr UE.”[...]

19/04/2014
“Canolbwyntio o'r newydd ar gynhyrchedd i godi cyflogau Cymru”

Cynlluniau Plaid Cymru i ail-gydbwyso'r economi[...]

17/04/2014
Plaid Cymru yn amlygu'r angen am fwy o swyddi a gwell swyddi i ymdrin a thangyflogaeth

Plaid Cymru yn ymateb i ffigyrau diweithdra a chyflogau cyfartalog[...]

Gweld popeth

Gweld popeth

11 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Ddydd Mawrth cawsom ddadl ar gymal newydd Jonathan Edwards AS  i’r Mesur Cyllid, cymal a  fyddai’n codi’r [...]

04 Apr 2014
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Do, fe gawsom y ddadl gyntaf ar Fesur Cymru 2014.  Tydi hwn ddim yn fesur helaeth o’i gymharu â Deddf Cymru 2006.[...]

03 Apr 2014
Mentro i gefnogi'r mentrau iaith

Gan Simon Thomas AC  Profodd ffigyrau’r cyfrifiad diweddaraf fod angen a lle i Lywodraeth Cymru ymyrryd ar frys i [...]

Gweld popeth

Y diweddara oddi ar Twitter
Dilynwch ni

Derbyn ebyst y Blaid

*

*