Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Busnes, economi a thrafnidiaeth 

Anelu am y Gorau i'n Gwlad

Mae Plaid Cymru wedi blaenoriaethu'r Economi wrth ddatblygu ein cynllun i arwain y wlad at ddyfodol llewyrchus. Gwyddom fod yn rhaid i ddatblygu economaidd newid er mwyn addasu i newid yn y sefyllfa economaidd. Ein nod yw cymryd agwedd newydd at ddatblygu economaidd yng Nghymru ac adeiladu'r economi yn seiliedig ar ein cryfderau.  

Bydd ein cynlluniau, a adwaenir fel 'Cynllun C'  yn manteisio i'r eithaf ar y pwerau cyfyngedig sydd gennym i greu'r awyrgylch iawn i annog mentergarwch, gan ganiatáu i'r sector breifat ffynnu yn hytrach na chyflwyno cefnogaeth uniongyrchol i fusnesau unigol. Bydd Cynllun C yn buddsoddi mewn seilwaith cynaliadwy o ansawdd uchel. Bydd yn gwneud Cymru yn lle mwy deniadol i gynnal busnes; bydd yn rhoi anogaeth i'n sylfaen sgiliau; bydd yn annog arloesi ac yn targedu cefnogaeth gan lywodraeth i fusnesau.