Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Y Gymru rydym am ei chreu 

Mae Plaid Cymru eisiau llunio cenedl sy'n ffynnu o ganlyniad i'w heconomi cryf a chynnaliadwy ei hun gydag ysgolion gwych a gofal iechyd o'r radd flaenaf. Cymru a all roi gwell safon byw i bawb trwy waith caled, ymrwymiad i gydraddoldeb, chwarae teg ac ymdeimlad o uchelgais i deuluoedd, i gymuned ac i'r genedl. Cymru ar ei gorau.

Wedi'r cyfan, mae ein cenedl yn wastad wedi talu ei ffordd. Mae pobl Cymru wedi rhoi eu pobl ifanc i ddiwydiant, eu bywydau i'r lluoedd arfog, eu doniau i economi Prydain.

Credwn na ddylid gwadu ei photensial i Gymru a'i bod er lles pawb sy'n byw yng Nghymru i fyw mewn gwlad sydd yn meddu ar ddigon o hunan-barch i redeg ei materion ei hun a rheoli ei hadnoddau.

Rydym eisiau ei gwneud yn haws i chi weithio ac ennill cyflog teg – a gwyddom fod darparu gofal plant fforddiadwy o'r radd flaenaf a chludiant cyhoeddus dibynadwy yn gychwyn da. Rydym eisiau'r gorau i bob plentyn; y bydd gan bob un y cyfle i gyrraedd ei lawn botensial trwy ofalu bod ein hysgolion wedi eu cyllido'n iawn a bod disgwyl i'n hathrawon ysbrydoli.

'Does arnom ni ddim eisiau i chi orfod pryderu am aros am driniaeth os ydych yn wael neu am ambiwlans mewn argyfwng – rydym eisiau i'n gwasanaeth iechyd gael ei drefnu yn y fath fodd fel ei fod yn gwasanaethu anghenion ein cymunedau yn iawn. Os ydych yn gofalu am un o'ch anwyliaid, ddylech chi ddim gorfod gwneud hynny heb gefnogaeth – rydym yn rhoi gwerth ar yr hyn rydych yn wneud ac yr ydym am wneud bywyd yn haws i chi.

I fentrwyr – mae llwyddiant yn eich dwylo chi – ond gallwn helpu trwy wneud yn sicr fod gennych y seilwaith iawn, band llydan a chysylltiadau trafnidiaeth, i wneud i'ch busnes weithio.

Rydym ni, fel chi, yn falch o'n dwy iaith ac yn credu y dylech chi, eich plant neu eich wyrion gael y cyfle i siarad Cymraeg boed hynny yn yr ysgol, gartref neu yn gwaith, neu yn ystod eich amser hamdden gwerthfawr.

'Dyw hi ddim yn iawn gorfod byw yn ofni trosedd – fe ddylech allu teimlo'n ddiogel yn eich cartref eich hun a'ch cymuned. Yr ydym ni'n meddwl mai'r Cynulliad yn hytrach na San Steffan ddylai benderfynu sut i blismona ein strydoedd ac yr ydym yn credu y dylid gwneud mwy i atal pobl rhag troi at droseddu yn y lle cyntaf.

Rydym eisiau bod yn falch o ganol ein trefi fel bod taro i'r siop yn fwy o bleser ac yn llai o dasg. Boed yn mynd i'r llyfrgell, cefnogi'r clwb rygbi lleol neu mynd â'r plant i'w gwersi nofio – rydym yn credu mewn cefnogi'r cyfleusterau cymunedol a hamdden sy'n cyfoethogi ein bywydau i'r fath raddau.

Ac fe fyddwn weithiau yn edrych ond heb wir weld y wlad hyfryd rydym yn byw ynddi – ein parciau, ein mynyddoedd, ein traethau a chestyll – efallai ein bod yn eu cymryd yn ganiataol, ond, fel chi, rydym eisiau eu hamddiffyn i'r cenedlaethau a ddaw gael eu mwynhau a'u darganfod.