Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

25/10/2014  Beci Newton, Ymgeisydd San Steffan dros Gaerffili
Beci Newton, Ymgeisydd San Steffan dros Gaerffili

Ymunais â Phlaid Cymru wedi cael fy  ngwahodd i gyfarfod yn y clwb rygbi lleol yn fuan wedi i Leanne Wood gael ei hethol, i glywed arweinydd newydd y blaid yn siarad.

Darllena fwy...

23/10/2014  Catalwnia- Yn debyg i Gymru ?
Catalwnia- Yn debyg i Gymru ?

Yn dilyn gwahoddiad gan Lywodraeth Catalwnia, byddaf yn sylwedydd rhyngwladol ar Dachwedd 9 ar gyfer eu refferendwm – neu a bod yn fanwl gywir "proses ymgynghori cyhoeddus" – ar annibyniaeth o Sbaen.

Darllena fwy...

22/10/2014  Dylid wynebu "storom berffaith" y sector amaeth gyda gweithredu
Dylid wynebu "storom berffaith" y sector amaeth gyda gweithredu

Mae storm berffaith ar y gorwel i amaethyddiaeth Cymru wrth i feichiau ariannol, economaidd a biwrocrataidd gyd-gynllwynio i osod her na welodd ein cymunedau amaethyddol eu bath erioed.

Darllena fwy...

17/10/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Dydd Llun cawsom dwy ddadl bwysig yn y Senedd. Yn yr Arglwyddi bu Dafydd Wigley a Dafydd Elis-Thomas, ymysg eraill, yn cyflwyno amrywiaeth o welliannau deallus ac adeiladol i Fesur Cymru.

Darllena fwy...

16/10/2014  Rhaid pwyso am gymdeithas decach, medd Lindsay Whittle
Rhaid pwyso am gymdeithas decach, medd Lindsay Whittle

Mae thema Diwrnod Gweithredu Blog eleni yn un amserol – anghydraddoldeb. Yr hyn oedd amlycaf yn y newyddion gwleidyddol ddoe oedd sylwadau hollol ansensitif yr Arglwydd Freud am bobl anabl.  

Darllena fwy...

10/10/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Wedi’r holl sylw i’r refferendwm mae’r cof am yr Alban yn pylu’n gyflym ymysg buddugions gwleidyddol Llundain, a hynny o ran pob plaid. Dim syndod mae’n siwr gan mai’r un math o bobl metropolaidd sydd ar frig pob un ohonynt.

Darllena fwy...

06/10/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Mae’r newyddion am y bleidlais yn lapio chips erbyn hyn. Ond bydd y canlyniadau yn aros gyda ni, a chydag anffodusion Irac, am amser maith.

Darllena fwy...

03/10/2014  M4 - rhaid ystyried anghenion Cymru gyfan
M4 - rhaid ystyried anghenion Cymru gyfan

Mae Plaid Cymru wedi bod yn dal Llywodraeth Cymru i gyfrif ar ei benderfyniad ar yr M4

Darllena fwy...

27/09/2014  Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru
Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru

Pam ‘mod i wedi ymuno â Phlaid Cymru? I roi ateb cryno: rydw i o’r farn fod gan Gymru well cyfle i wrthsefyll  camdriniaeth neo-ryddfrydiaeth San Steffan pan fyddwn wedi ennill mwy o bwerau.

Darllena fwy...

23/09/2014  Pam rwyf yn dychwelyd i’r gâd !
Pam rwyf yn dychwelyd i’r gâd !

Y tro diwethaf i mi fod â rhan blaenllaw mewn ymgyrch etholiadol Plaid Cymru oedd ymgyrch etholiadol Plaid Cymru yn 1999 ar gyfer etholiadau'r Cynulliad cyntaf.

Darllena fwy...

17/09/2014  Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC
Neges i bobl yr Alban gan Alun Ffred Jones AC

Gair byr i’ch annog I bleidleisio ‘Ie’ ddros annibyniaeth.

Darllena fwy...

12/09/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Bu refferendwm yr Alban yn brofiad rhyfeddol, hyd yn oed o bellter, a bydd llywodraeth Llundain yn medi’r corwynt am flynyddoedd lawer.

Darllena fwy...

12/09/2014  Ennill y Ddwy Ffordd: Byddai Pleidlais Ie i'r Alban yn hwb i Gymru
Ennill y Ddwy Ffordd: Byddai Pleidlais Ie i'r Alban yn hwb i Gymru

Rwyf wedi treulio ychydig ddyddiau'n cefnogi'r ymgyrch Ie yn Glasgow a'r cyffiniau. Wrth i mi deithio adref ar y trên am 7 awr i Aberystwyth, mae gennyf gyfle i hel ychydig o feddyliau am fy mhrofiadau yn yr Alban.

Darllena fwy...

10/09/2014  Mae angen i Gymru ddysgu gwersi cadarnhaol o'r ddadl yn yr Alban
Mae angen i Gymru ddysgu gwersi cadarnhaol o'r ddadl yn yr Alban

Mewn ychydig dros wythnos byddwn yn gwybod a yw pobl yr Alban wedi penderfynu i ddod yn wlad annibynnol ai peidio.

Darllena fwy...

05/09/2014  CHTh- Diwedd y Daith
CHTh- Diwedd y Daith

Gan Rhodri Glyn Thomas AC Yr oedd Plaid Cymru yn gwrthwynebu cyflwyno Comisiynwyr Heddlu a Throsedd etholedig yng Nghymru gan lywodraeth glymblaid y DG.

Darllena fwy...

01/09/2014  Yr Alban yn ysbrydoli
Yr Alban yn ysbrydoli

Profiadau ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad ar gyfer etholaeth Arfon, Siân Gwenllian, wrth iddi hi a chriw o Arfon gefnogi'r Ymgyrch Ie dros Annibyniaeth.

Darllena fwy...

15/08/2014  Plaid Pride yn Pride Cymru 2014
Plaid Pride yn Pride Cymru 2014

Os ydych chi erioed wedi bod i Mardi Gras LGBT Caerdydd Cymru, fe wyddoch yn iawn ei fod yn ddigwyddiad llawn hwyl a dathlu. Eleni, mae’r ŵyl wedi ail-frandio a bydd Pride Cymru yn lansio’r penwythnos hwn yng Nghaerdydd. Mi fydd gorymdaith trwy ganol dinas Caerdydd yn cychwyn o Churchill Way am 11.30, gyda’r prif ddigwyddiad ar Gae Cooper yn y prynhawn. Unwaith eto eleni, mi fydd Plaid Pride yn falch iawn o gymryd rhan ac o gynrychioli Plaid Cymru yn y digwyddiad pwysig hwn.

Darllena fwy...

01/08/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Rai wythnosau yn ol ysgrifennais at y Swyddfa Dramor yn gofyn iddynt gysylltu â llywodraeth Ffrainc i drosglwyddo barn pobl o Gymru ynghylch ad-drefnu ffiniau Llydaw.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 17 - Nesaf - Olaf