Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

11/04/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Ddydd Mawrth cawsom ddadl ar gymal newydd Jonathan Edwards AS  i’r Mesur Cyllid, cymal a  fyddai’n codi’r gyfradd uchaf o dreth incwm i 50%.

Darllena fwy...

04/04/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Do, fe gawsom y ddadl gyntaf ar Fesur Cymru 2014. Tydi hwn ddim yn fesur helaeth o’i gymharu â Deddf Cymru 2006. Ond mae o’n arwyddocaol gan ei fod yn gweithredu rhan o adroddiad cyntaf Comisiwn Silk, gan er engraifft roi rhai pwerau trethu i Lywodraeth Cymru.

Darllena fwy...

03/04/2014  Mentro i gefnogi'r mentrau iaith
Mentro i gefnogi'r mentrau iaith

Mae Simon Thomas wedi amlinellu pam fod angen cefnogi isadeiladedd yr iaith Gymraeg

Darllena fwy...

31/03/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS

Byddwch wedi clywed debyg fod Llafur wedi dewis mab Neil a Glenys Kinnock i sefyll yn Aberafan (neu Aberavon os mynnwch) wedi i’r hynaws Dr Hywel Francis gyhoeddi bydd yn ymddeol. 

Darllena fwy...

26/03/2014  Plaid Cymru'n gweithio'n galed dros weithwyr
Plaid Cymru'n gweithio'n galed dros weithwyr

Plaid Cymru yn parhau i weithio gydag undebau llafur ledled Cymru ac ym mhob diwydiant er mwyn sicrhau bod gweithwyr yn cael gwell a thecach bargen ac i sefyll dros eu hawliau

Darllena fwy...

26/03/2014  'TTIP' – Rhoi Cymru’n gyntaf mewn masnach ar draws yr Iwerydd
'TTIP' – Rhoi Cymru’n gyntaf mewn masnach ar draws yr Iwerydd

Mae’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad Trawsiwerydd - TTIP – sef y cytundeb masnach fwyaf erioed, yn cael ei drafod ar hyn o bryd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau .

Darllena fwy...

25/03/2014  Dim amynedd gyda contractau dim oriau
Dim amynedd gyda contractau dim oriau

Jocelyn Davies yn trafod ei gwelliannau i'r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Darllena fwy...

22/03/2014  Parky'n cwrdd â Leanne!
Parky'n  cwrdd â Leanne!

Llawer o ddiolch i’r dwsinau o bobl ddaeth i MGs yn Aberystwyth nos Iau am ddigwyddiad “sgwrsio” rhyngof i - Mike Parker, ymgeisydd San Steffan y Blaid yng Ngheredigion - ac arweinydd y Blaid, Leanne Wood AC.  Mae Leanne a minnau wedi adnabod ein gilydd ers blynyddoedd, ac yr oedd ein cyfeillgarwch yn amlwg yn y sgwrs, oedd yn fywiog, yn onest ac yn ddoniol iawn ar brydiau.

Darllena fwy...

21/03/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams
O San Steffan - Colofn Hywel Williams

Ddydd Mawrth cynorthwyais CND i lansio astudiaeth economaidd o’r achos yn erbyn prynu system newydd taflegrau niwclear Trident. 

Darllena fwy...

14/03/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams
O San Steffan - Colofn Hywel Williams

Ddydd Iau cynhaliwyd ‘Dadl Diwrnod Cymru’, yr achlysur blynyddol gweddol agos i Ddydd Gwyl Ddewi pryd caniateir i ASau Cymru godi unrhyw fater perthnasol Gymreig.

Darllena fwy...

12/03/2014  Cymru’n Unedig – Atgofion am Streic y Glowyr
Cymru’n Unedig – Atgofion am Streic y Glowyr

Ar Fawrth 12, 1984, dywedodd Undeb Cenedlaethol y Glowyr y byddai’r amryfal streiciau lleol yn erbyn cau’r pyllau yn cael eu hystyried yn weithredu diwydiannol ledled y DG

Darllena fwy...

11/03/2014  Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd
Rhoi cyfle cyfartal i blant mewn bywyd

Addysg gynnar i blant tair a phedair oed yw’r dewis gorau o ran bod o les i blant a rhoi cyfle cyfartal iddynt mewn bywyd.

Darllena fwy...

10/03/2014  Rhaid i Ewrop weithio i Gymru
Rhaid i Ewrop weithio i Gymru

Araith Jill Evans ASE i Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yng Nghaerdydd. 

Darllena fwy...

07/03/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Mae’r argyfwng hynod beryglus yn yr Wcrain yn newid yn ddyddiol, a safbwynt Prydain wedi ymddangos yn wan ac eilradd i farn yr Almaen a’r Unol Daleithiau.

Darllena fwy...

28/02/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Bydd rhai ohonoch yn boenus o gyfarwydd ag ‘ATOS’, yr arbenigwyr (honedig) sector preifat sy’n asesu gallu pobl sâl ac anabl i ddychwelyd at waith.

Darllena fwy...

20/02/2014   O'r Senedd - Yn enw’r plentyn
 O'r Senedd - Yn enw’r plentyn

Yr wythnos diwetha, fe wnaeth Aelod Cynulliad Plaid Cymru Lindsay Whittle apêl emosiynol yn ystod y drafodaeth ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i gyflwyno gwaharddiad ar daro plant. 

Darllena fwy...

17/02/2014  Mewnfudo i Gymru
Mewnfudo i Gymru

Mae bod yn rhan o’r Farchnad Sengl yn golygu derbyn symud rhydd o fewn yr UE, ond fe hoffem weld pwerau dros bolisi lloches a mewnfudo, lle mae’n rhaid gwneud penderfyniadau, yn cael eu datganoli i Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu polisi addas i sefyllfa unigryw Cymru.

Darllena fwy...

10/02/2014  Plaid Cymru sy'n ysgwyddo mantell gwleidyddiaeth flaengar
Plaid Cymru sy'n ysgwyddo mantell gwleidyddiaeth flaengar

Refferendwm Cymru ar yr UE yw’r etholiad Ewropeaidd ym mis Mai. Mae’n ddewis rhwng dyfodol blaengar i Gymru yn Ewrop, neu Gymru yn cael ei gwthio i’r ymylon gan ynysigrwydd mewnblyg Lloegr-Fach. 

Darllena fwy...

07/02/2014  O San Steffan - Colofn Hywel Williams AS
O San Steffan  - Colofn Hywel Williams AS

Colofn wythnosol graff a chrafog Hywel Williams AS.

Darllena fwy...

06/02/2014  O'r Senedd - Ymestyn Gofal Maeth
O'r Senedd - Ymestyn Gofal Maeth

Fuasech chi ddim yn gorfodi eich plant eich hun i adael cartref cyn iddynt fod yn barod i wneud hynny, felly ni ddylem fod yn gorfodi’r plant hyn y mae gan gymdeithas gyfrifoldeb drostynt i wneud hynny chwaith.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 14 - Nesaf - Olaf