Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Mwslemiaid dros y Blaid

Cychwynnodd Mwslemiaid dros y Blaid fel syniad ymysg cwpl o aelodau Mwslemaidd o Blaid Cymru yn Abertawe. Roeddem yn teimlo fod Plaid Cymru yn blaid oedd yn rhoi pobl Cymru yn gyntaf - ei HOLL bobl.

Fel Mwslemiaid Cymreig, gwnaed argraff fawr arnom gan safbwynt egwyddorol y blaid yn erbyn yr ymosodiadau yn Affganistan ac Irac ar adeg pan oedd y sawl oedd yn cefnogi’r rhyfeloedd yn eu llongyfarch eu hunain ar yr hyn fyddai, yn eu barn hwy, yn ymgyrch gyflym ac effeithiol fyddai’n dwyn heddwch a sefydlogrwydd i’r ardal heb fawr ddim sifiliaid yn cael eu hanafu na’u lladd. Mor erchyll o anghywir oeddent! Datgelodd y marwolaethau enbyd a’r anhrefn a ymledodd yn y gwledydd hynny gamgymeriadau dybryd gwleidyddion San Steffan, gan gyfnewid rhagwelediad 20/20 Plaid Cymru am ôl-welediad 20/20 y sylwedyddion sydd yn awr yn rhoi eu barn am y penderfyniad i fynd i ryfel.

Yr oedd cnewyllyn gr?p ymgyrchu Mwslemiaid dros y Blaid yn ymffurfio, ac yn teimlo y dylid tynnu sylw cymunedau Mwslemaidd at safbwynt Plaid Cymru ar nifer o faterion yn ymwneud â heddwch a chyfiawnder dros y blynyddoedd, materion oedd yn aml yn ymwneud â rhannau o’r byd sydd o dragwyddol bwys i Fwslemiaid Cymreig. Penderfynasom fod eisiau gweithgor dan Adran Cydraddoldeb Plaid, fel cyfrwng i hwyluso cyfathrebu dwyffordd rhwng y Blaid a’r gymuned Fwslemaidd yng Nghymru. Rhagwelwyd y byddai’r gweithgor hwn, nad oedd ag enw eto, yn helpu i gyfleu polisïau’r Blaid i’r gymuned Fwslemaidd a rhoi i’r gymuned Fwslemaidd gyfle i gyfrannu at bolisïau yn y dyfodol.