Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Newyddion

30/10/2014  AS Plaid yn croesawu cynnydd ar gryfhau'r gyfraith yn erbyn trais yn y cartref
AS Plaid yn croesawu cynnydd ar gryfhau'r gyfraith yn erbyn trais yn y cartref

Mae Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd AS, wedi cynnal cyfarfod yn y Swyddfa Gartref heddiw (dydd Iau) i drafod newidiadau posib i'r gyfraith yn erbyn trais yn y cartref, yn benodol a ddylai rheolaeth orfodol fod yn drosedd arwahan.

Darllena fwy...

29/10/2014  Plaid Cymru yn croesawi bargen decach bosib i ddiffoddwyr tân
Plaid Cymru yn croesawi bargen decach bosib i ddiffoddwyr tân

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r posibilrwydd o fargen decach ar bensiynau i ddiffoddwyr tân Cymru. Mae’r FBU wedi atal y streic oedd i fod i ddigwydd yng Nghymru gan fod Llywodraeth Cymru wedi cynnig ymgynghori o’r newydd ar fargen a all fod yn well na’r cynnig gwallus ac annheg a wnaed gan Lywodraeth y DG. 

Darllena fwy...

29/10/2014  'Gwnewch i bolisi ariannol weithio i Gymru' - Plaid
'Gwnewch i bolisi ariannol weithio i Gymru' - Plaid

Yn dilyn cyfarfodydd yn Llundain heddiw yn cynnwys trafodaethau cyfrinachol gyda Llywodraethwyr Banc Lloegr Mark Carney a Llysgennad Gwlad yr Ia, mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC, a Llefarydd y Trysorlys Jonathan Edwards AS wedi dweud fod yn rhaid i ailgydbwyso'r economi gynnwys llais Cymreig wrth galon gwneud penderfyniadau, yn cynnwys cynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar Bwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr.

Darllena fwy...

27/10/2014  Plaid yn rhybuddio y bydd HS3 yn gadael Cymru yn y lôn araf
Plaid yn rhybuddio y bydd HS3 yn gadael Cymru yn y lôn araf

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, wedi ymateb i'r newyddion fod cynlluniau ar gyfer cyswllt High Speed Rail 3 (HS3) rhwng Leeds a Manceinion wedi symug gam ymlaen drwy rybuddio y bydd y prosiect yn gadael trafnidiaeth Gymreig yn y lôn araf.

Darllena fwy...

25/10/2014  Plaid yn galw am babi Cymreig i nodi can mlynedd ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf
Plaid yn galw am babi Cymreig i nodi can mlynedd ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf

 Mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Elfyn Llwyd AS, wedi defnyddio cynhadledd flynyddol yn Llangollen i wneud yr achos dros ddefnyddio Pabi Cymreig fel arwydd o goffhad a pharch i bawb o Gymu a gollodd eu bywyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a phob rhyfel ers hynny.

Darllena fwy...

25/10/2014   AC Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Cymru am wario £1bn ar yr M4
 AC Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Cymru am wario £1bn ar yr M4

Mae Gweinidog Trafnidiaeth Cysgodol Plaid Cymru wedi cynyddu'r pwysau ar Lywodraeth Cymru dros eu cynlluniau i wario £1bn ar 14 milltir o'r M4 yn ne Cymru.

Darllena fwy...

24/10/2014  Aelodau Plaid Cymru yn ymgynnull ar gyfer cynhadledd bwysig
Aelodau Plaid Cymru yn ymgynnull ar gyfer cynhadledd bwysig

Wrth i gynadleddwyr Plaid Cymru ymgasglu yn Llangollen, mae AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd wedi estyn croeso cynnes i aelodau hen a newydd.

Darllena fwy...

24/10/2014  Cynllun Plaid Cymru am yr economi i Gymru gyfan
Cynllun Plaid Cymru am yr economi i Gymru gyfan

Liz Saville yn amlinellu uchelgais y Blaid dros yr economi wledig Bydd agwedd Plaid Cymru at Gymru gyfan yn helpu cymunedau Cymru i gyflawni eu potensial economaidd. Dyna oedd neges ymgeisydd Plaid Cymru dros sedd Dwyfor Meirionydd yn San Steffan, Liz Saville.  

Darllena fwy...

24/10/2014  'Cydraddoldeb gyda'r Alban ar rymoedd a chyllid yw ein blaenoriaeth' - Leanne Wood
'Cydraddoldeb gyda'r Alban ar rymoedd a chyllid yw ein blaenoriaeth' - Leanne Wood

Arweinydd Plaid yn datgelu y byddai cyllido fel yr Alban yn dod a £1.2bn ychwanegol y flwyddyn i Gymru Mae Leanne Wood wedi dweud yn ei haraith i’r gynhadledd yn Llangollen mai dim ond Plaid Cymru sy’n cynnig dewis i bolisi methedig llymder.

Darllena fwy...

22/10/2014  Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru
Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth

Darllena fwy...

21/10/2014  Plaid Cymru yn croesawi cynnig trawsbleidiol ar ddyfodol Cymru
Plaid Cymru yn croesawi cynnig trawsbleidiol ar ddyfodol Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig

Darllena fwy...

20/10/2014  Rhowch rym i'n cymunedau, medd Plaid wrth lansio adroddiad comisiwn
Rhowch rym i'n cymunedau, medd Plaid wrth lansio adroddiad comisiwn

Heddiw (dydd Llun) bydd Comisiwn Cymunedau Cynaliadwy Plaid Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar sut i droi Cymru’n genedl o gymunedau cynaliadwy, gan wneud argymhellion uchelgeisiol ar sut i rymuso pobl a chymunedau er mwyn hwyluso adfywiad democratiaeth leol, i greu isadeiledd cynaliadwy ac i gryfhau buddsoddiad cymunedol.

Darllena fwy...

16/10/2014  Angen arweiniad i wella gwasanaethau i gleifion cansar
Angen arweiniad i wella gwasanaethau i gleifion cansar

Cliciwch yma i ddarllen mwy am ymateb Plaid Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd ar y Cynllun Cyflwyno Cansar.

Darllena fwy...

14/10/2014  Cyllid, prisiau bwyd a biwrocratiaeth yn creu storm berffaith i ffermwyr
Cyllid, prisiau bwyd a biwrocratiaeth yn creu storm berffaith i ffermwyr

Plaid Cymru yn galw am weithredu ar amaeth wrth i'r diwydiant wynebu 'storm berffaith'

Darllena fwy...

14/10/2014  Gallai safonau prifysgolion ddisgyn oherwydd diffyg gweithredu’r llywodraeth
Gallai safonau prifysgolion ddisgyn oherwydd diffyg gweithredu’r llywodraeth

Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi herio’r Gweinidog Addysg ynghylch sut y mae’n bwriadu cael sicrwydd ansawdd mewn Addysg Uwch os dileir corff yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.

Darllena fwy...

14/10/2014  Angen gweithred, nid adolygiad, ar y sector llaeth
Angen gweithred, nid adolygiad, ar y sector llaeth

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad y Llywodraeth am adolygiad i'r Sector Llaeth Cymreig.

Darllena fwy...

14/10/2014  Datganiad Plaid Cymru ar gytundeb trawsbleidiol ar ddatganoli pellach
Datganiad Plaid Cymru ar gytundeb trawsbleidiol ar ddatganoli pellach

Y Blaid yn croesawu cytundeb heddiw rhwng arweinwyr y pedair plaid ar fwy o ddatganoli i Gymru

Darllena fwy...

13/10/2014  Ymateb Plaid Cymru i gynlluniau ar gyfer dadleuon teledu
Ymateb Plaid Cymru i gynlluniau ar gyfer dadleuon teledu

Wrth ymateb i gyhoeddiad cynlluniau ar gyfer dadleuon teledu cyn Etholiad Cyffredinol y flwyddyn nesaf, dywedodd Leanne Wood AC, arweinydd Plaid Cymru: "Mae oes gwleidyddiaeth dwy-blaid wedi dod i ben a dylai'r dadleuon hyn fod yn adlewyrchiad teg o'r dewis fydd yn wynebu pobl ledled y DU yn yr Etholiad Cyffredinol.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 91 - Nesaf - Olaf