Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Plaid Cymru yn sicrhau miloedd o brentisiaethau a chreu swyddi mewn bargen ar y gyllideb

08/11/2012

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC heddiw wedi cyhoeddi fod Plaid Cymru wedi sicrhau creu miloedd o brentisiaethau i bobl ifanc, a swyddi y mae mawr eu hangen, mewn bargen y daethpwyd iddi gyda’r Llywodraeth ar y gyllideb. Hybu’r economi a helpu pobl i gael gwaith fu prif ganolbwynt Leanne Wood ers dechrau eu harweinyddiaeth.

Mae Plaid Cymru, mewn bargen a gyrhaeddwyd gyda Llywodraeth Cymru, wedi sicrhau £40 miliwn dros ddwy flynedd ar gyfer prentisiaethau, gyda’r potensial, trwy gyllid yr UE, i hyn gael ei gynyddu i £60 miliwn dros ddwy flynedd. Mae’r blaid hefyd wedi sicrhau £10 miliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad cyfalaf mewn Parc Gwyddoniaeth dan arweiniad Prifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Phrifysgol Aberystwyth. Bydd y parc hefyd yn denu mwy o fuddsoddiadau gan yr UE a’r sector preifat. Dywedodd Leanne Wood y buasai’r Parc Gwyddoniaeth yn rhoi hwb economaidd angenrheidiol, gan greu swyddi yn y diwydiant adeiladau, ac y byddai hyn yn arwain yn ei dro at effeithiau gwell ar yr economi yn ehangach. Ychwanegodd y bydd y Parc Gwyddoniaeth, pan gaiff ei gwblhau, yn helpu i roi i bobl ifanc y sgiliau mae arnynt eu hangen ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC:

“Mae Plaid Cymru yn falch o gyhoeddi y crëir miloedd o brentisiaethau a swyddi o ganlyniad i’r fargen y daethom iddi gyda’r Llywodraeth heddiw. Mae diweithdra ieuenctid wedi cyrraedd lefel argyfyngus yng Nghymru, gan ei fod wedi cynyddu bedair gwaith dros y flwyddyn a aeth heibio. Bu Plaid Cymru yn gyson yn ein penderfyniad fod yn rhaid gweithredu ar frys i fynd i’r afael â hynny. Yr economi a swyddi fu fy mlaenoriaeth o’r cychwyn. Dyma gamau pendant fydd yn helpu i ail-adeiladu ein heconomi a rhoi i’n pobl ifanc yr arfau mae arnynt eu hangen ar gyfer dyfodol llwyddiannus. Mae Plaid Cymru o ddifrif am sefyll dros bobl Cymru, ac i wneud hynny, mae’n rhaid i ni roi gobaith i genedlaethau’r dyfodol. Bydd y fargen hon yn helpu i gyrraedd y nod hwnnw.”

Ychwanegodd Ieuan Wyn Jones, llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid:

“Heddiw, rydym ni wedi sicrhau £40 miliwn ar gyfer prentisiaethau. Mae gan hyn y potensial i fod gymaint â £60 miliwn gydag arian yr UE. Nid yn unig y bydd hyn yn help i fynd i’r afael â phroblem diweithdra ieuenctid, ond bydd hefyd yn rhoi i’n pobl ifanc y sgiliau maent eu hangen at y dyfodol. Bydd hyn yn dod â chyfanswm y buddsoddiad mewn hybu sgiliau ein gweithlu yng Nghymru y flwyddyn nesaf i dros £100 miliwn.

“Mae’n newyddion gwych hefyd ein bod wedi sicrhau £10 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf ar gyfer y Parc Gwyddoniaeth. Bydd hyn yn creu swyddi y mae angen dybryd amdanynt yn y dyfodol agos, ac yn y tymor hwy, bydd yn galluogi ein pobl ifanc i gystadlu ar lwyfan economaidd y byd. Mae’r camau a gymerodd Plaid Cymru heddiw yn golygu ein bod yn cyflawni ein haddewid i ymladd dros swyddi a dyfodol i’n pobl ifanc.”

 

Ail-drydar y newyddion: