Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Leanne: Rhowch gig coch Cymru ar y fwydlen am ginio dydd Sul

15/02/2013

 

Sgandal cig ceffyl yn amlygu pwysigrwydd gallu olrhain bwyd

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar siopwyr Cymru i barhau i gefnogi diwydiant cig coch Cymru ar i gig ceffyl gael ei ddarganfod mewn gwaith pecynnu yng Ngheredigion. Mae Leanne Wood wedi galw ar ddefnyddwyr Cymreig i ofalu bod modd olrhain y cig maent yn brynu, yn unol â safonau’r diwydiant, ac i gadw eu hyder yn y diwydiant.

Galwodd Leanne Wood hefyd am ddefnyddio technoleg newydd mewn profion DNA er mwyn cyflwyno trefn o wiriadau ar hap, gan y byddai hyn yn ennyn mwy o hyder ymysg defnyddwyr.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Mae’r sgandal cig ceffyl wedi gwneud difrod ofnadwy i hyder defnyddwyr, a rhaid i ni weithredu ar fyrder i ymdrin â hyn. Mae perygl y gallai enw da’r diwydiant cig coch Cymreig cyfan ddioddef. Dyna pam ei bod yn bwysig parhau i gefnogi’r diwydiant, trwy hybu gwerthoedd ansawdd, olrhain, a tharddiad y bwyd. Mae cig sy’n cael ei werthu fel cig oen a chig eidion Cymreig wedi ei olrhain a’i labelu yn drwyadl, a gall defnyddwyr fod yn hollol hyderus yn ei darddiad a dull ei brosesu.

“Gallai cyflwyno system o samplo DNA fel mater o drefn wneud i ffwrdd bron yn gyfan gwbl ag unrhyw gam-labelu cig. Mae’r dechnoleg i wneud hyn ar gael yn awr, felly fe ddylid ei ddefnyddio i ddileu unrhyw arferion twyllodrus.

“Fodd bynnag, yn y cyfamser, mae llawer y gallwn ni wneud fel defnyddwyr unigol. Gallwn sicrhau tarddiad ein bwyd a gwneud yn siŵr ein bod yn prynu cig y mae modd ei olrhain. A gallwn barhau i gefnogi ffermwyr a chyflenwyr cig Cymru.

“Cig eidion Cymreig fydda’i yn gael i ginio’r dydd Sul yma, oherwydd mai nawr yw’r adeg i ni roi gwerth ar ein ffermwyr, a chefnogi’r diwydiant cig coch o’r radd flaenaf sydd gennym ni yma yng Nghymru.”

Meddai AC Ceredigion Elin Jones:

“All llywodraethau ddim gwadu eu cyfrifoldeb am y sgandal hwn. Mae llywodraeth y DG wedi ymrwymo i dorri cyllideb yr Asiantaeth Safonau Bwyd o draean cyn 2015. Yn ôl cyfrifon yr ASB, torrwyd 28% o’r gyllideb wreiddiol eisoes ers i lywodraeth y DG ddod i rym yn 2010, gan gynnwys toriad o £27m llynedd. Yn y cyfamser, gostyngwyd nifer y bobl a gyflogir i orfodi cyfreithiau bwyd o 6.1% ers 2009. Ystyr hyn yw llai o arolygwyr hylendid cig i gynnal gwiriadau ar hap.

“Mae torri’n ôl ar arferion rheoleiddio yn anfon y neges anghywir i rai rhannau o’r diwydiant prosesu cig a bwyd, a all weld llai o reoleiddio fel rhywbeth sy’n rhoi rhwydd hynt iddynt ostwng safonau. Mae angen i lywodraethau Cymru a’r DG yn awr ddangos i ni sut y byddant yn gofalu y caiff safonau eu gwella.”