Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Diweithdra yng Nghymru yn parhau yn sylweddol uwch na chyfartaledd y DG

20/02/2013

Plaid Cymru yn pwyso am gynnydd ar ddiweithdra

Mewn ymateb i ffigyrau diweithdra heddiw, dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Alun Ffred Jones:

“Y ffaith yw bod diweithdra yng Nghymru wedi codi unwaith eto. Mae cyfradd gyfartalog diweithdra yng Nghymru yn sylweddol uwch na gweddill y DG ar 8.6% o’i gymharu â 7.8%, ac y mae 50,000 yn fwy o bobl ddi-waith yng Nghymru yn awr o gymharu â dechrau’r dirwasgiad. Mae canlyniadau perfformiad anghyson ym mhob chwarter llynedd yn dangos mor anwadal y mae amodau mewn gwirionedd. Mae hyn mewn sefyllfa lle nad yw cyflogau yn codi i gyfateb i chwyddiant, sydd yn rhoi mwy o bwysau ar deuluoedd. Y mae’r ffeithiau hyn oll yn peri pryder, sy’n profi fod llawer mwy sydd angen ei wneud i wrthweithio’r broblem hon.

“Mae pethau y gall Llywodraeth Cymru wneud yn awr i wrthweithio’r broblem hon, megis dwyn prosiectau buddsoddi cyfalaf ymlaen a chefnogi BBaCh, a bydd Plaid Cymru yn parhau i alw am hyn. Ond y mae pethau sylfaenol sydd yn gorfod digwydd yn y tymor hir a all ein helpu i ymdrin â chreu swyddi. Mae Plaid Cymru wedi dangos yn glir pam fod angen i Lywodraeth Cymru gael y mecanweithiau creu swyddi a argymhellir gan Ran 1 Silk i roi hwb i’r economi a chefnogi creu swyddi. Nid mater o greu mwy o swyddi yw hyn, ond hefyd y math iawn o swyddi i gwrdd ag anghenion Cymru.”