Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English
RSS NEWYDDION

Ymateb Plaid Cymru i Adroddiadau Estyn

20/02/2013

Wrth ymateb i adroddiadau Estyn ar addysg ym Merthyr a Sir Fynwy, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Addysg, Simon Thomas AC:

“Mae’r adroddiadau hyn yn cadarnhau’r darlun sy’n ymddangos o system addysg anghyfartal nad yw’n gweithio yng Nghymru. Hyd yma, does yr un awdurdod addysg lleol wedi’i farnu yn “rhagorol” ac y mae tri mewn mesurau arbennig eisoes. Nawr mae Sir Fynwy a Merthyr wedi’u pwyso yn y glorian a’u cael yn brin. Yn achos Merthyr, bu’r ysgrifen ar y mur ers peth amser, ac y mae’n siomedig nad yw’r awdurdod wedi gwella. Dylai’r Gweinidog ystyried ymyrryd yma.

“Mae’r holl hanes yn tanlinellu’r cyflwr truenus y gadawyd Cymru ynddi gan un gweinidog addysg Llafur ar ôl y llall ers 1997, ac mewn llawer achos, yr un fu methiannau awdurdodau addysg Llafur. Pan oedd Plaid Cymru mewn clymblaid gyda Llafur fe gefnogodd ac annog y rhaglen bresennol o welliannau ysgolion, ond mae’r adroddiad yn amlygu’r angen am weithredu mwy pendant fyth. Yn amlwg, mae angen adolygu dyfodol awdurdodau addysg lleol, ac mae angen rhyw fath o ailstrwythuro a newid canolbwynt. Fodd bynnag, ni ddylem adael i hyn rwystro gwelliannau syml mewn dysgu llythrennedd a rhifedd a sgiliau allweddol yn y dosbarth. Mae angen cefnogi’r proffesiwn dysgu, eu canmol lle maent yn gwneud gwaith da, a chymryd camau lle mae arweiniad gwael yn gwneud cam â’n plant.

“Yng ngoleuni’r cyswllt clir rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol, a’r lefelau uwch o amddifadedd yng Nghymru o gymharu â gweddill y DG, mae peidio ag ymdrin â’r mater hwn yn dal ein heconomi’n ôl ac yn gwneud tro gwael â’n plant.”