Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

Cymru Glyfrach 

Simon Thomas AC, Gweinidog Cysgodol Addysg, Sgiliau a'r Iaith Gymraeg 

Dylai holl ddinasyddion Cymru gael mynediad cyfartal a chyfle i gael yr addysg orau,  y profiadau diwylliannol a chwaraeon ehangaf a'r hawl i naill ai ddysgu neu ddefnyddio'r iaith Gymraeg o fewn eu cymuned.

Dylai fod gan Gymru system addysg sydd ymhlith y gorau yn yr UE. Y nod ddylai fod i alluogi'r plentyn unigol i gyflawni ei botensial beth bynnag fo’i gefndir economaidd a’i gyfoethogi gydag ymdeimlad o falchder dinesig; gwybodaeth ddofn o'i orffennol a'i baratoi gyda'r hyn sydd ei angen i siapio ei ddyfodol ei hunan.

Fel Gweinidog Addysg, fy mlaenoriaethau fydd :

  • Torri'r cysylltiad rhwng tlodi/amddifadedd a chanlyniadau addysgol
  • Codi safonau yn y sgiliau sylfaenol megis llythrennedd, rhifedd, TG
  • Cefnogi a rhannu rhagoriaeth mewn addysgu a chanfod a chael gwared ar berfformiad gwael
  • Galluogi disgyblion i lwyddo’n addysgol ac o ran lles yn ôl eu galluoedd a'u hanghenion
  • Sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn cael eu haddysgu yn y Gymraeg yn ystod y cyfnod sylfaen ac yn cael eu haddysgu trwy drochi, os ydynt yn ail iaith, ar ôl hynny.

Byddwn yn dysgu o'r enghreifftiau gorau o arfer rhyngwladol gan sicrhau bod Cymru'n agored bob amser i arloesedd ac yn gwrthod patrymau sefydlog a diddordebau arbennig.

Byddwnyn cadw at egwyddorion ac ethos y cyfnod sylfaen.

Bydd un cwricwlwm cenedlaethol yn darparu ar gyfer dysgu craidd tra'n galluogi mwy o hyblygrwydd i ysgolion a gweithwyr proffesiynol i arloesi, e.e. dysgu awyr agored, trydedd iaith dramor, technoleg gwybodaeth.

Byddwn yn parchu proffesiynoldeb athrawon a chynorthwywyr, yn disgwyl datblygiad proffesiynol parhaus ac yn gwobrwyo arferion da gyda llai o fiwrocratiaeth.

Dylai arholiadau gael eu rheoleiddio yn annibynnol, gyda gostyngiad yn yr amrywiaeth ddryslyd bresennol o arholiadau y caniateir i ddisgyblion eu sefyll.

Mae'r portffolio yr wyf yn gyfrifol amdano hefyd yn cynnwys Sgiliau.

Dylai fod yna aliniad agosach rhwng sgiliau israddedig a sgiliau galwedigaethol, yn enwedig ar y lefel uwch. Y nod ddylai fod cydraddoldeb o ran dewis. Mae angen sefydliadau cryf, hyfyw, arnom - gan gynnwys o leiaf un Brifysgol Gymreig yn 100 uchaf y byd. Rhaid blaenoriaethu adnoddau ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru mewn sefydliadau Cymreig. Mae hyn eisoes yn wir am addysg bellach a rhaid ymestyn hyn i addysg uwch.

Rhaid i Gymru fod yn fan arloesedd ar gyfer addysg uwch, yn treialu syniadau fel cyrsiau gradd dwy flynedd (yn enwedig i rai sy'n byw gartref.)

Ein gweledigaeth yw i arfogi ein holl bobl ifanc â'r lefel uchaf o sgiliau sy'n bosibl, boed hynny mewn addysg bellach neu addysg uwch ac i sicrhau bod pob person ifanc yn aros mewn addysg tan 18 oed ( boed hynny mewn ysgol, yn y coleg, ar gynllun prentisiaethau, neu’n derbyn hyfforddiant mewn gwaith.)

Ac o ran yr Iaith Gymraeg, byddwn yn adeiladu ar egwyddorion ein Mesur Iaith Gymraeg - bod angen i safonau ddarparu hawliau. Mae’r sector preifat yn hanfodol i ddarparu'r ystod lawn o ddwyieithrwydd yng Nghymru. Bydd disgwyl i'r sector cyhoeddus fodloni'r safonau, yn yr un modd ag y bydd y sector preifat sy’n darparu unrhyw agwedd o gytundeb cyhoeddus neu fudd cyhoddus. Bydd y sector masnachol llawn yn cael ei annog a’i hwyluso i ddatblygu gwasanaethau yn Gymraeg.

I Gymru fod ar ei orau, mae angen system addysg o safon byd arnom, sy'n darparu’r sgiliau y mae ein pobl eu hangen ar gyfer swyddi sgiliau uchel, sy’n talu'n dda.

Gallwch ddarllen am ein cynlluniau ar gyfer darparu addysg lawn-amser o ansawdd uchel i bob plentyn o dair oed ymlaen yn ein papur ymgynghoriad

 

TagiauAddysg