Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn addo rhoi Cymru'n Gyntaf. Ydych chi gyda ni?

The Party of Wales promises to put Wales First. Are you with us?


Ewch i'r brif wefan / Continue to main website

Cymraeg English

 

Gweithio i Blaid Cymru

Swyddog Cyllid

Swydd: Swyddog Cyllid, Plaid Cymru

Oriau Gwaith: Gallai’r rôl yma fod naill ai yn un llawn amser (37 awr yr wythnos) neu ran amser (23 awr)

Graddfa Cyflog: £17,647 i £24,000 (yn ddibynnol ar brofiad) llawn amser neu pro rata

Lleoliad: Ty Gwynfor, Llys Anson, Glanfa’r Iwerydd, Bae Caerdydd

Hyd y Cytundeb: Parhaol

 Bydd deilydd y swydd hon yn gyfrifol am weinyddiaeth ariannol Plaid Cymru. Mae hyn yn cynnwys talu biliau ac anfonebu; cynnal a chadw’r cyfrifon a’u rheoli’n ddyddiol; cynhyrchu adroddiadau misol a chyfrifon blynyddol; gweinyddu cyflogau a phensiynau; yn ogystal a bod yn gyfrifol am archwiliadau blynyddol a gweinyddu digwyddiadau codi arian. 

Byddwch hefyd yn darparu arweiniad a chefnogaeth i ganghennau ac etholaethau wrth gydymffurfio gyda rheolau’r Comisiwn Etholiadol.

 Byddwch yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau rhediad effeithiol a phroffesiynol Plaid Cymru a bydd angen y gallu arnoch arnoch i ddatblygu a chynnal systemau yn effeithiol, gan gynnwys system gyfrifo SAGE, a bod yn fanwl, yn gywir ac yn drefnus wrth reoli a chyflwyno gwybodaeth. 

 O’n rhan ni, mi allwn gynnig cyfle euraidd i’r ymgeisydd iawn ddatblygu yn broffesiynol o fewn sefydliad deinamig.   

Am fanylion pellach neu os ydych eisiau ffurflen gais, cysylltwch â Phrif Weithredwr Plaid Cymru, Rhuanedd Richards (Rhuanedd@plaidcymru.org) 02920 472272.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol yn y swydd hon. 

 Dyddiad cau: 14.2.14 

  

Intern i Grwp Plaid Cymru yn y Cynulliad

Ystod cyflog: £17,647 - £23,799 (Band 3)

(Noder y byddwn yn recriwtio ar waelod y band cyflog)

Oriau gwaith: Dros dro 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ty Hywel, Bae Caerdydd

Hoffai grwp Plaid Cymru yn y Cynulliad penodi 2 intern, tan ddiwedd mis Mawrth 2014, i gynorthwyo’r gwaith o ddarparu ymchwil a chymorth gweinyddol o’r safon uchaf, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Mae’r prif ddyletswyddau’n cynnwys:

Ymchwilio materion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ôl y galw a sicrhau bod yr Aelod Cynulliad yn cael ei hybsysu am unrhyw faterion perthnasol.

Drafftio nodiadau briffio a gwybodaeth i gynorthwyo’r Aelodau i gymryd rhan mewn dadleuon.

Bod yn gyfrifol am ddarparu ystod o gymorth gweinyddol ac ysgrifenyddol yn ôl yr angen.
Paratoi nodiadau briffio, drafftio cwestiynau i Weinidogion y Cynulliad ac unrhyw ddogfennau eraill sydd eu hangen.

Mae’r meini prawf yn cynnwys:

Barn gadarn a dealltwriaeth dda o’r hyn y mae gweithio mewn gweithle gwleidyddol yn ei olygu. 

Tystiolaeth o sgiliau dadansoddol da, gan gynnwys y gallu i grynhoi ystod eang o safbwyntiau’n gywir a nodi’r materion allweddol o ystod o ffynonellau gwybodaeth.

Gwybodaeth am Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ei gyfansoddiad, meysydd datganoledig a’i allu deddfwriaethol.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon. I gael rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i http://www.assemblywales.org/cy/gethome/working/am-support-jobs/intern_plaid_group.htm neu ffoniwch 029 2089 8761. 

I wneud cais, anfonwch ffurflen gais (CV yn ddewisol) i helen.bradley@cymru.gov.uk

Dyddiad cau:  3 Chwefror 2014 (ceisiadau ar ebost erbyn 5yh).

Cyfle i fod yn intern  

 Mae modd cyflawni cwrs 'intern' gyda Plaid Cymru. Os am fwy o wybodaeth neu ffurflen gais cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org