Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

 

Gweithio i Blaid Cymru

Uwch Swyddog Cyfathrebu (Llawn amser)

Rydym yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig, creadigol a thalentog i ymuno â'n tîm. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu, gweithredu a rheoli cyfathrebiadau uniongyrchol Plaid Cymru â'r etholwyr.

Byddwn yn eich annog i arloesi wrth ddefnyddio llwyfannau cymdeithasol, digidol a thraddodiadol wrth gysylltu ag etholwyr. Byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau cyfathrebu effeithiol gyda'n haelodau a'n cefnogwyr.

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu a threfniadol cryf arnoch. Mi fyddwch hefyd yn gallu ysgrifennu’n effeithiol a bydd gennych lygad am ddylunio trawiadol. Bydd gennych brofiad proffesiynol yn y maes cyfathrebu.  Bydd deilydd y swydd yn medru cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cytundeb: 37.5 awr yr wythnos (Parhaol)

Lleoliad: Pencadlys Plaid Cymru, Caerdydd

Cyflog: £26,000 - £32,000 (yn ddibynnol ar brofiad) ynghyd a chyfraniad ychwanegol o 10% tuag at bensiwn

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20/10/14

Am fanylion pellach cysylltwch â Phrif Weithredwr Plaid Cymru Rhuanedd Richards (Rhuanedd@plaidcymru.org) – 02920 472272. 


Swyddog Ymgyrchoedd a Chyfathrebu – Jill Evans ASE (4 diwrnod yr wythnos)

Mae Jill Evans ASE Plaid Cymru yn chwilio am unigolyn creadigol, cydwybodol ac ymroddedig i ddatblygu a threfnu gwaith ymgyrchu a chyfathrebu ar ei rhan.

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys creu deunyddiau a gwybodaeth ymgyrchu ar lwyfannau traddiadol, cymdeithasol a digidol; dylunio a chydlynu ymgyrchoedd gan weithio gydag unigolion a mudiadau; monitro ac asesu effeithlonrwydd ymgyrchoedd; ysgrifennu datganiadau i’r wasg ac ymateb i ymholiadau.  Mi fydd profiad wrth drefnu a gweithredu ymgyrchoedd yn hanfodol i ddeilydd y swydd ynghyd a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Mi fydd y gallu i ddefnyddio meddalwedd dylunio yn fantais.

Lleoliad: Caerdydd

Cytundeb: 2 flynedd (30 awr yr wythnos)

Cyflog: £17,647- £24,000 (pro rata) ynghyd â chyfraniad ychwanegol o 10% tuag at bensiwn

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20/10/14

 Am wybodaeth bellach neu os ydych am wneud cais a wnewch chi anfon CV ynghyd â llythyr os gwelwch yn dda at Darren Jones (Campaigns@jillevans.net) neu ffoniwch 01443 441395. 

 

Swyddog Ymgyrchoedd (1 diwrnod yr wythnos)

Mae Plaid Cymru yn chwilio am swyddog ymgyrchoedd talentog i ymuno a’r tîm ym mhencadlys y Blaid.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd a sgiliau cyfathrebu a threfniadol effeithiol ac sy’n gallu arloesi ar lwyfannau cymdeithasol, digidol a thraddodiadol er mwyn datblygu a threfnu ymgyrchoedd effeithiol. 

Lleoliad: Caerdydd

Cytundeb: 2 flynedd (7.5 awr yr wythnos)

Cyflog: £17,647- £24,000 (pro rata) ynghyd â chyfraniad ychwanegol o 10% tuag at bensiwn

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20/10/14

Am fanylion pellach cysylltwch â Phrif Weithredwr Plaid Cymru Rhuanedd Richards (Rhuanedd@plaidcymru.org) – 02920 472272

 

Trefnydd Plaid Cymru ar gyfer Ardal Caerdydd

Mae hon yn swydd rhan amser, yn cynnwys un diwrnod o waith o 7.5 awr pob wythnos. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar sail hunan-gyflogedig, ac wedi ei (l)leoli ym mhencadlys Plaid Cymru yn Nhŷ Gwynfor, Marine Chambers, Cwrt Anson, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd CF10 4AL. Y tâl fydd £100 am bob diwrnod o waith.

Prif ddyletswydd y Trefnydd fydd i gynnig gwasanaeth canolog i etholaethau Plaid Cymru yng Nghaerdydd – trwy greu adnoddau iddynt am yr ymgyrchoedd ar gyfer San Steffan sydd ar y gweill, cadw ein haelodau yn y brifddinas yn ymwybodol o ddigwyddiadau, a helpu i gydlynu gwaith aelodau a gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd yn ystod yr ymgyrchu. Bydd deiliad y swydd yn cael ei r(h)eoli gan ac yn atebol i swyddogion Pwyllgor Ardal Plaid Cymru Caerdydd – sef y Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd – ac yn cael ei c(h)yflogi gan etholaethau Caerdydd y Blaid.

Bydd y cytundeb cychwynnol yn rhedeg hyd at Ddydd Gwener 8 Mai 2015, felly’r holl gyfnod hyd at etholiad cyffredinol San Steffan. Adolygir y swydd ar yr adeg honno ac, yn ddibynnol ar berfformiad a chyllid digonol, bydd yn bosibl parhau/adnewyddu’r cytundeb i gynnwys yr ymgyrchoedd i’r Cynulliad Cenedlaethol ac awdurdod lleol fydd yn dilyn.

I geisio am y swydd, danfonwch eich CV gyda llythyr eglurhaol i Heulwen Jones, Ysgrifennydd Pwyllgor Ardal Caerdydd, at heulwen@btinternet.com. Os ydych am drafod y swydd, yna cysylltwch â Heulwen ar 07779 360614, neu Stephen Thomas ar 07767 214357.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 p.m., Dydd Gwener 31 Hydref 2014. Cynhelir cyfweliadau yn gynnar ym mis Tachwedd. 

DISGRIFIAD SWYDD:

Bydd y Trefnydd yn cynnig cefnogaeth a chydlyniad ar gyfer gwaith ymgyrchu yn etholaethau Caerdydd trwy:

·         Rhoi gwybod am ddigwyddiadau i aelodau Plaid Cymru – trwy Nation Builder, Facebook, Trydar, cylchlythyr Deffro a dulliau eraill

·         Dylunio a chreu adnoddau ymgyrchu ysgrifenedig

·         Trefnu rotâu canfasio dros y ffôn i’w cyflawni gan weithredwyr gwirfoddol o’r etholaethau

·         Cydlynu gweithgareddau megis Adnabod Pleidleiswyr a chanfasio gyda’r ymgeiswyr a rheolwyr eu hymgyrchoedd yn yr etholaethau

·         Dyletswyddau rhesymol eraill, wedi eu cytuno gan ymgeiswyr trwy swyddogion y Pwyllgor Ardal

RHAGOFYNION PERSONOL:

Angenrheidiol

·         Sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac ysgrifenedig

·         Y gallu sicr i ddefnyddio ystod eang o Dechnoleg Gwybodaeth

·         Profiad o greu adnoddau ymgyrchu ac o waith ymgyrchu gwleidyddol

·         Dawn i weithio ar liwt ei hun ac i drefnu timau o weithredwyr gwirfoddol

·         Aelodaeth o Blaid Cymru

Dymunol

·         Gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg


Profiad gwaith gwirfoddol  

Dyma gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru. Os am fwy o wybodaeth neu cysylltwch a heleddbrooks-jones@plaidcymru.org