Addysg: Gwireddu mewn llywodraeth 

Mewn llywodraeth, mae'r Blaid wedi gwneud y canlynol:

 • buddsoddi £6 miliwn mewn ysgolion sy'n canoli ar y gymuned, gan gynnwys £1.6 miliwn i ysgolion bychain a gwledig;
 • gweithio i ehangu cyfranogiad i bob oed mewn addysg uwch a phellach, yn ogystal â gyrru ymlaen â chynlluniau am Goleg Cymraeg Cenedlaethol;
 • creu Strategaeth Addysg Gymraeg i ddatblygu darpariaeth effeithiol o'r cyfnod meithrin at addysg bellach ac uwch;
 • lleihau maint dosbarthiadau i blant tair i saith oed ledled Cymru;
 • darparu mwy o adnoddau ar gyfer AG mewn ysgolion, a chynnig y Mesur Meysydd Chwarae i amddiffyn meysydd chwarae rhag cael eu cau;
 • cynyddu nifer y prentisiaethau a buddsoddi £45 miliwn mewn rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru;
 • lansio cynllun peilot Gliniadur i Bob Plentyn;
 • datblygu'r cynllun Llwybrau Dysgu 14-19;
 • buddsoddi bron i £10 miliwn y flwyddyn i helpu plant gweithwyr mudol i lwyddo yn addysgol;
 • cyllido prosiect £70 miliwn dros dair blynedd i godi sgiliau'r gweithlu yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru;
 • darparu cyllid ychwanegol i'r rhaglen Dechrau'n Deg i ddarparu mwy o ofal plant o safon uchel i blant dwyflwydd oed;
 • cefnogi'r cynllun brecwast am ddim mewn ysgolion, sydd yn awr yn rhoi cyfle i dros 60% o ysgolion cynradd roi brecwast iach am ddim i'w disgyblion bob dydd;
 • sicrhau dros £108 miliwn i uwchraddio adeiladau ysgolion a cholegau ledled Cymru;
 • dwyn ymlaen ddeddfwriaeth ar Anghenion Dysgu Ychwanegol;
 • darparu help ychwanegol gyda dyledion myfyrwyr yn ogystal â chadw lefelau ffioedd presennol yn ein sefydliadau addysg uwch;
 • codi lefel Grant Dysgu'r Cynulliad llawn i £5,000 a chodi trothwy incwm yr aelwyd am grantiau rhannol o £1,000;
 • sefydlu Academi Wyddoniaeth Genedlaethol a Phanel Adolygu Ymchwil a Datblygu i Gymru. 

TagiauAddysg