Alun Ffred Jones

Alun Ffred JonesAlun Ffred Jones yw Gweinidog Treftadaeth Plaid Cymru yn Llywodraeth Cymru'n Un. Cyfrifoldebau'r Gweinidog Treftadaeth yw: hybu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr; gwarchod henebion ac adeiladau hanesyddol yng Nghymru; cadw, gwarchod a chynnal amgylchedd hanesyddol Cymru; hybu mynediad at dreftadaeth ac amgylchedd hanesyddol Cymru; strategaeth a pholisi dros ddiwylliant yng Nghymru; noddi Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Chwaraeon Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru; cyllido Canolfan Mileniwm Cymru; strategaeth a pholisi dros chwaraeon a hamdden yng Nghymru; y fenter genedlaethol i ddarparu nofio am ddim; amgueddfeydd, llyfrgelloedd cyhoeddus ac archifdai; polisi iaith Gymraeg; noddi Bwrdd yr Iaith Gymraeg; polisi ar ddarlledu fel y mae'n effeithio ar Gymru; cyllido Cyngor Llyfrau Cymru; dosbarthu arian y Loteri yng Nghymru gan Gronfa'r Loteri Fawr, Cronfa Goffa Treftadaeth Genedlaethol a Chronfa Treftadaeth y Loteri, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Chwaraeon Cymru; cyllid a chefnogaeth i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Alun Ffred yw'r Gweinidog sy'n gyfrifol am gyflwyno Mesur yr Iaith Gymraeg sydd â'r nod o gadarnhau statws swyddogol y Gymraeg; sefydlu swydd y Comisiynydd Iaith Gymraeg; moderneiddio'r fframwaith am ddefnyddio'r Gymraeg wrth gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus; rhoi'r grym i'r Comisiynydd ymchwilio i gwynion gan siaradwyr Cymraeg sy'n credu yr ymyrrwyd â'u rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'i gilydd. Ef hefyd yw'r Gweinidog sy'n gyfrifol am sefydlu a datblygu'r Coleg Cenedlaethol Cymraeg.