Beth ydym yn gredu

Cred Gwyrddion dros y Blaid, er mwyn i Gymru gael mudiad cenedlaethol llwyddiannus, y dylai hynny fod ynghlwm â sicrhau bod Cymru yn chwarae ei rhan i fynd i'r afael ag argyfwng rhyngwladol newid hinsawdd a difwyno'r amgylchedd. Credwn fod dyfodol disglair Cymru yn dibynnu yn gymaint ar drin y materion hyn ag ar ennill y sofraniaeth y mae ar ein cenedl ei angen i ddatgloi potensial ei phobl.

Credwn y gall Cymru ddefnyddio ynni gwyrdd a glân ac atebion y dyfodol, i greu economi technoleg uchel o'r radd flaenaf, sydd yn gynaliadwy ac yn gystadleuol.

Credwn fod gan y busnesau mwy a diwydiant ran gref i'w chwarae yn nyfodol Cymru, ond er mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid i ni weld byd busnes a diwydiant yn cyflwyno safonau uchel, i warantu y bydd eu heffaith amgylcheddol yn gynaliadwy a bod eu gweithrediadau yn lân, diogel a gwyrdd. Credwn yn y tymor hir y bydd hyn yn gwella rhagolygon busnesau a diwydiannau, ac yn sicrhau eu bod yn gystadleuol.

Cymuned o gymunedau yw Cymru. A chredwn y gall pob cymuned chwarae ei rhan i sicrhau y bydd Cymru yn esiampl i'r byd. O gynhyrchu p?er yn lleol ar raddfa fechan, gan ddefnyddio ynni adnewyddol leol, i fentrau bwyd cydweithredol. Sicrhau y gall pob cymuned yng Nghymru gael bwyd iach, wedi ei dyfu yn lleol ac yn gynnaliadwy.

Mae Gwyrddion dros y Blaid eisiau gweld chwyldro mewn trafnidiaeth yng Nghymru. Yr ydym eisiau gweld blaenoriaethu cludiant cyhoeddus gwyrdd a glân cyn gynted ag sydd modd. Credwn fod cyfnod rheolaeth a thra-arglwyddiaeth y cwmnïau olew mawr drosodd a'i bod yn bryd cyflwyno ceir a chludiant glân a di-garbon, gan ddefnyddio cynhyrchu trydan hydrogen. Daeth yn bryd i'r llywodraeth fuddsoddi o ddifrif yn y dechnoleg hon a helpu Cymru i drawsnewid iddo. Yr ydym eisiau i Gymru osod esiampl i lywodraethau ar draws y byd datblygedig ac sy'n datblygu o sut i wneud y trosi o olew.

Yr ydym yn llawn gefnogi ymdrechion i blannu mwy o goetiroedd a choedwigoedd yng Nghymru a thu hwnt. Po fwyaf o goetiroedd naturiol y gallwn eu plannu, mwyaf o fioamrywiaeth y gallwn ei annog a mwyaf o garbon y gallwn dynnu o'r atmosffer.

Mae angen i Gymru wella'r ffordd y mae yn cael ei bwyd, ynghyd â gwledydd eraill y byd datblygedig. Gyda phoblogaeth y byd yn cynyddu bob dydd a'r byd sy'n datblygu yn prysur ddal i fyny a'r arferion anghynaladwy sy'n bwydo'r byd datblygedig, ni allwn fforddio aros. Rhaid i ni gychwyn ar unwaith i ddatblygu mentrau cydweithredol i gynhyrchu bwyd yn lleol a helpu i amddiffyn dyfodol amaethyddiaeth. Cred Gwyrddion dros y Blaid fod angen i'n hagwedd at fwyd newid hefyd. Rhaid annog canolbwyntio ar brynu cynnyrch lleol, cynaliadwy. Credwn fod yn rhaid i lywodraethau a'r diwydiant bwyd weithredu o ddifrif i leihau effaith enfawr cludo a chynhyrchu bwyd ar amgylchedd y byd.

Mae rhywogaethau cyfain mewn perygl o gael eu colli am byth oni wnawn ni weithredu yn awr. Mae'n rhaid i ni fel cymdeithas, yn ogystal â llywodraethau a busnesau, ddechrau meddwl yn wahanol am yr effaith gaiff ein gweithredoedd. Pryder arbennig yw'r gostyngiad brawychus yn y stoc bysgod oherwydd gor-bysgota a gweithgaredd dyn ar y cefnfor, ac effaith hyn ar gadwyn fwyd y byd. Bydd colli rhywogaethau cyfain, megis y Tiwna Asgell Las, yn drychinebus. Rhaid cyfyngu hefyd ar golli erwau di-rif o goedwigoedd glaw a phlanhigfeydd cnydau am arian, cyn iddi fynd yn rhy hwyr.

Cred Gwyrddion dros y Blaid mai Cymru yw un o wledydd hyfrytaf y byd. O fryniau a choetiroedd Bro Morgannwg, ar hyd bryniau, mynyddoedd a rhostiroedd y Canolbarth, at donnau a moroedd gleision Sir Benfro a mawredd yr Wyddfa a'i chriw. Mae Cymru yn drysor gwirioneddol. Yr ydym yn benderfynol o draddodi ein gwlad hyfryd i'n plant ac i blant ein plant er mwyn iddynt hwythau hefyd basio'r etifeddiaeth ymlaen.