Ein gweledigaeth ar gyfer cefn gwlad Cymru

Beth yw gweledigaeth y Blaid i'n cymunedau gwledig ac amaethyddol?

Mae'r Blaid wedi cefnogi'r symud mewn agwedd at gynlluniau rheoli tir yng Nghymru. O 2012 ymlaen, daw un cynllun yn lle'r pum cynllun amaeth-amgylcheddol presennol, sef Glastir, sydd mewn gwell sefyllfa i ateb her yr amgylchedd yn awr ac yn y dyfodol. Rydym yn siarad ac yn gwrando ar bryderon ffermwyr ar hyd a lled Cymru i wneud yn siwr ein bod yn cael y cynllun yn iawn.

Fe wyddom hefyd mor bwysig yw cynhyrchu bwyd lleol i bobl a bod mwy a mwy o bobl eisiau tyfu eu bwyd eu hunain. Rhaid ymdrin â rhestrau aros hir am randiroedd, ac y mae'r Blaid wedi galw am ddiwygio Deddf Rhandiroedd 1908 i ateb y galw Cymreig fel y gall mwy o bobl dyfu eu bwyd eu hunain.

Er bod llawer o bolisi gwledig wedi ei ddatganoli, mae ar amaeth Cymru angen llais Plaid Cymru cryf o hyd yn San Steffan - i ail-ddatgan ein hymrwymiad i gadw Cymru yn rhydd o GM, er enghraifft. Rhaid i ni hefyd ofalu bod buddiannau Cymru wrth graidd trafodaethau'r DG gydag Aelod-Wladwriaethau eraill yr UE pan adolygir y Polisi Amaeth Cyffredin yn 2013. Mae angen i ni wneud yn sicr y bydd yr 'Ombwdsmon Archfarchnadoedd' newydd, y bu'r Blaid yn galw amdano ers amser maith, yn sicrhau bod cynhyrchwyr Cymreig yn cael bargen deg. Mae arnom angen newidiadau i ddeddfwriaeth labelu bwyd y DG fel bod defnyddwyr yn cael gwybodaeth glir am 'le ffermio'. Bydd Plaid Cymru hefyd yn gwrthwynebu gosod treth da byw gan Drysorlys y DG ar ffermwyr Cymru.