Cyfrannu i adfywio'r Blaid

Ewch yn syth i gyfrannu, neu darllenwch fwy am ein cynlluniu cyffrous.

Rydym ar fin cychwyn ar gam hollbwysig nesaf yn hanes ein plaid, ac yr oeddwn eisiau rhoi gwybod i chi ac i gefnogwyr eraill am y newyddion diweddaraf.

Yr haf hwn, byddwn yn cychwyn ar ymgynghoriad pwysig ar ddyfodol y Blaid, gan edrych ar bob agwedd o’r modd y gallwn adnewyddu a chryfhau ein plaid ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Ein nod yw estyn allan at bawb yng Nghymru trwy’r broses hon, gan ddefnyddio dulliau newydd a thraddodiadol, o ddefnyddio cyfryngau newydd i gynnal cyfarfodydd neuaddau tref er mwyn dod i wybod beth ydych chi, aelodau eraill, cefnogwyr a rhai heb fod yn gefnogwyr, yn meddwl am y Blaid a sut i symud ymlaen.

Gyda’n gilydd, gyda’ch help chi, gallwn wneud y flwyddyn nesaf yn un ddiffiniol yn natblygiad y Blaid, gan ei gosod ar y llwybr i lwyddiant yn y dyfodol.

Gadewch i ni fod yn hollol glir, ein nod yw datblygu’r Blaid i fod nid yn unig yn cystadlu am yr ail le yng Nghymru, ond a fydd mewn sefyllfa i arwain Cymru.

Wrth gwrs, y mae estyn allan i Gymru gyfan fel hyn yn dasg enfawr a chostus. Os ydym o ddifrif am sicrhau y bydd y Blaid yn dod yn wirioneddol genedlaethol, yna mae arnom angen eich help.

I roi cipolwg i chi ar rai o’n cynlluniau - fe garem, er enghraifft, ddechrau symud y Blaid ymlaen trwy sefydlu Fforwm Technoleg dros Annibyniaeth - gan weithio ochr yn ochr â chyfeillion o fudiadau cenedlaethol yn yr Alban a thu hwnt i roi ein plaid ar y blaen yn yr oes fodern trwy ddefnyddio technoleg i helpu ein hymgyrchu ar lawr gwlad. Dyma un ffordd fechan yn unig o adfywio’r blaid.

Gobeithio y byddwch yn rhan o’r broses gyffrous hon yn ystod y misoedd i ddod. Bydd digon o gyfle i chi roi eich barn, eich syniadau a’ch sylwadau a’ch ynni – ond i gychwyn y broses hon, rwy’n gofyn i chi ymuno gyda mi ac addo rhodd heddiw fel ein bod yn gallu talu am ein hymdrechion i estyn allan at bawb yng Nghymru dros y misoedd nesaf.

Rydym yn gosod targed uchelgeisiol o £10,000 i gychwyn y broses hon ac yn gofyn i chi fod yn rhan o hyn trwy roi cyn lleied neu gymaint ag y medrwch sbario heddiw.

Rwyf i newydd roi rhodd ar-lein i gychwyn y gronfa. Mae’n gyflym, yn hawdd ac yn saff. Ymunwch â mi heddiw i helpu i adeiladu ein plaid a’n cenedl dros y blynyddoedd i ddod.