Cymunedau Lleol: Ein gweledigaeth

Beth yw gweledigaeth y Blaid i'n cymunedau lleol?

Bydd y Blaid yn gweithio i sicrhau bod llywodraeth leol yn fwy agored ac atebol i'r cyhoedd. Byddwn hefyd yn gwneud yn siwr fod ein cynghorau lleol yn gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth â chynghorau a chyrff eraill er lles ein cymunedau. Yr ydym yn gwrthwynebu'r ffaith fod llywodraeth ganol yn rheoli pob agwedd o waith cynghorau lleol, ac yr ydym wedi ymrwymo i ofalu fod gan gynghorau lleol y rhyddid a'r arian i ymateb yn briodol i faterion lleol.

Yn y tymor hir, bydd y Blaid yn creu Gwasanaeth Sifil i Gymru gyfan, gyda gweision sifil a swyddogion yn gallu symud yn rhydd rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru, llywodraeth leol yng Nghymru a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Credwn y bydd y model hwn yn annog cydweithredu, rhannu'r arferion gorau, ac y bydd yn arwain at feddwl mwy cyfun.

Mae cynghorau sy'n cael eu rhedeg gan y Blaid yn gweithio gyda mecanweithiau craffu cadarn, fel nad yw'r grym i wneud penderfyniadau wedi ei ganoli yn nwylo'r bwrdd gweithredol a dyrnaid o uwch-swyddogion llywodraeth leol. Mae'r Blaid yn rhoi gwerth ar waith pwysig cynghorau tref a chymuned gan eu bod yn ddolen gyswllt hanfodol mewn democratiaeth Gymreig. Byddwn yn gweithio i gryfhau eu rôl hwy am ein bod yn credu fod ganddynt y potensial i chwarae rhan lawnach yn adfywio ein cymunedau.

Gwyddom fod ymwneud cymunedol yn hanfodol i lywodraeth leol effeithiol. Fe wnawn yn siwr y bydd gan grwpiau gwirfoddol, busnesau ac unigolion lleol gyfle i rannu eu barn am benderfyniadau sy'n effeithio ar eu cymuned leol. Byddwn yn cefnogi'r ymgyrch am gyllidebu cyfranogol yn ein hawdurdodau lleol er mwyn gwneud yn sicr bod gan ddinasyddion lleol lais yn y modd mae arian yn cael ei wario.

Mae'r Blaid wedi ymrwymo i system bleidleisio decach a byddwn yn parhau i ymgyrchu am gyflwyno'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy i bob etholiad yng Nghymru, gan gynnwys etholiadau awdurdodau lleol. Byddwn yn parhau hefyd i alw am yr hawl i bleidleisio yn 16 oed fel dull o annog pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses wleidyddol.

Cred y Blaid y dylasem wneud i ffwrdd â'r system annheg a hen-ffasiwn o dreth cyngor a chyflwyno treth incwm lleol. Byddai treth incwm lleol yn seiliedig ar y gallu i dalu, nid ar werth eiddo. Byddai'n decach ac yn fwy effeithlon.

Gwyddom fod Swyddfeydd Post yn aml yn ganolog i gymunedau bywiog, yn enwedig yn ein hardaloedd gwledig. Mae'r Blaid yn wastad wedi gwrthwynebu cau swyddfeydd Post, ac wedi cefnogi cryfhau rhwydwaith y Swyddfeydd Post gyda Banc y Bobl. Credwn fod i'r canolfannau cymuned hyn botensial rhyfeddol fel canolfannau cyngor a gwybodaeth. 

TagiauCymunedau