YNYS MON

 

 

Ieuan Wyn Jones gyda tim Plaid Cymru Talybolion John Griffith, Llinos Huws + Emrys Hughes

 

Strwythur Llywodraeth Lleol

Gyda'r ddadl ar lywodraeth leol yn dwysáu, gall yr eitem hon fod o ddiddordeb

 http://www.bevanfoundation.org/blog/defending-local-government/

 

Bwletin Diweddarach Simon Thomas 

Bwletin_Addysg_26_Mawrth_2013.pdf

 

Cynghorwyr Annibynnol yn drychineb i gyngor cythryblus.

Gyda bydd o leiaf 25 o ymgeiswyr Plaid yn cyflwyno dîm cryf i ymladd yr etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn ym mis Mai.
Dywedodd arweinydd y Blaid ar y cyngor Bob Parry: "Ar un adeg roedd gennym dri grŵp annibynnol ar y cyngor ac aelodau yn neidio o un i'r llall.
"Yn y sesiwn diwethaf rydym wedi cael tri arweinydd y cyngor mewn pum mlynedd, ac mae mwy na hanner yr aelodau annibynnol wedi newid grŵp yn y cyfnod hwnnw

 Gweler http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/news/2013/03/06/cynghorwyr-annibynnol-yn-drychineb-i-gyngor-cythryblus/

 

Araith Simon Thomas  yng nghynhadledd Plaid Cymru ym Miwmares.

Ar addysg, soniodd am ddatganiad y Gweinidog dros Addysg nad yw’n rhedeg addysg yn yr awdurdodau sydd, yn ôl Estyn, yn anfoddhaol. Dywedodd ei fod yn bryd i’r Gweinidog gymryd cyfrifoldeb.

Dywedodd bod angen ymyrraeth gynnar gyda phlant sydd angen rhagor o gymorth gyda’u haddysg a bod angen i fwy o adnoddau fynd yn syth i’r dosbarth. Mae sgiliau llythrennedd yn allweddol i ddealltwriaeth plant o’r cwricwlwm ac mae angen i’r llywodraeth fynd i’r afael a’r cysylltiad rhwng tlodi ac amddifadedd a safonau addysg wael. Dan lywodraeth Llafur, mae’r

bwlch rhwng y cyfoethog a’r tlawd wedi tyfu a’r bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol y breintiedig a’r difreintiedig wedi gwaethygu.

Gweler Bwletin ddiweddarach :Bwletin_Addysg_6_Mawrth_2013.pdf

 

‘TGAU Saesneg ar wahân i Gymru yn gyfaddefiad gan Lywodraeth Cymru nad ydynt wedi cyflawni eu dyletswydd’

 Mae Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas, wedi dweud fod penderfyniad y Gweinidog Addysg i sefydlu arholiad TGAU Saesneg ar wahân eleni yng Nghymru yn gyfaddefiad o fethiant llwyr gan y Gweinidog a’i adran yn ystod y llanast yr haf diwethaf am TGAU Saesneg.

 Gweler Bwletin llawn Bwletin_Addysg_27_Chwefror_2013.pdf

 

Dim Hyder ym Mhwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Aelod Cabinet Conwy dros Gymunedau, Plaid Cyng Phil Edwards yn siarad i gyfarfod o Gyngor Sir Conwy heno

"Mae Rheolaeth Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf wedi defnyddio llawer iawn o'u hadnoddau gwerthfawr ar Ymchwiliad ar ôl Ymchwiliad ac wedi methu â gweithredu."  

 Am Fanylion Pellach http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/

 

Ymateb Plaid Cymru i Adroddiadau Estyn

Wrth ymateb i adroddiadau Estyn ar addysg ym Merthyr a Sir Fynwy, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Addysg, Simon Thomas AC:

“Mae’r adroddiadau hyn yn cadarnhau’r darlun sy’n ymddangos o system addysg anghyfartal nad yw’n gweithio yng Nghymru .....

 Gweler :  http://www.plaidcymru.org/newyddion/2013/02/20/ymateb-plaid-cymru-i-adroddiadau-estyn/

 

 

Perfformiad Gwasanaethau Awdurdodau Lleol 2011-12

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu ei adroddiad ar berfformiad gwasanaethau awdurdodau lleol ar draws Cymru ar gyfer 2011-2102. Mae digon o ddeunydd all fod o ddefnydd i gynghorwyr wrth lunio datganiadau i'r cwestiynau i'r wasg, a thaflenni.
Cymerwch olwg

Perfformiad_Gwasanaethau_Lleol_2102.pdf

 

 

Cylchlythyr Cyngor

Cyngor_Chwefror_13_Cymraeg.pdf

CYNGOR_MEDI_2012.pdf

Cylchllythyr_Haf2012.pdf