Cynhadledd Wanwyn 2013

 Cynhelir Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru dros benwythnos y 1af ac 2il o Fawrth yng Nghanolfan Hamdden Biwmares, Ynys Môn.

Mae hwn yn gyfnod allweddol i Blaid Cymru a Chymru. Mae ein tîm arweinyddol a chynrychiolwyr etholedig, wrth gynllunio tuag at etholiadau’r Cynulliad 2016, wedi addo i weithio’n ddiflino tuag at ein huchelgais o drawsnewid ein cenedl. Mae’r gwaith o gynllunio ein rhaglen llywodraeth wedi 2016 ar y gweill yn barod.

O’r herwydd mae ein Cynhadledd yn darparu cyfleoedd hollbwysig i ni wrando ar ystod eang o sefydliadau, a rhannu ein syniadau am Gymru well.

Bydd y Gynhadledd Wanwyn ym Miwmares yn gyfle allweddol i rannu eich gobeithion a syniadau wrth i ni wella a datblygu ein polisïau cyn etholiadau 2016 ynghyd ac etholiadau Senedd Ewrop a’r DG. Mae’r Gynhadledd yn rhoi cyfle delfrydol i chi gymryd rhan wrth lunio dyfodol ein cenedl.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni ym Miwmares.

Noson Gŵyl Ddewi

Cynhelir noson gymdeithasol i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi ar nos Wener, Mawrth y 1af yng nghwmni’r gantores leol, Meinir Gwilym.

Lleoliad: Gwesty’r Gazelle, Porthaethwy

Pryd: o 7:30yh ymlaen, Nos Wener, Mawrth 1af

Pris: £15 y tocyn

Yn cynnwys cawl ac adloniant gan Meinir Gwilym

I archebu tocynnau o flaen llaw cysylltwch â Gwenno George (gwennogeorge@plaidcymru.org / 02920 475923)

Cinio'r Gynhadledd

Cynhelir Cinio’r Gynhadledd ar nos Sadwrn, Mawrth yr 2il. Mae’r cinio’n gyfle i ymlacio a mwynhau, ac i drafodaethau’r dydd i barhau mewn sefyllfa fwy anffurfiol. Siaradwr gwadd y noson fydd y comedïwr o Ynys Môn, Tudur Owen.

Lleoliad: Gwesty’r Bulkeley, Biwmares

Pryd: o 7yh ymlaen

Nos Sadwrn, Mawrth 2il

Pris: £35 y tocyn

Siaradwr Gwadd: Tudur Owen

I archebu eich tocyn i ginio’r Gynhadledd cysylltwch â Gwenno George

(gwennogeorge@plaidcymru.org / 02920 475923)

Llety a Thrafnidiaeth

Gellir darganfod mwy o wybodaeth am lefydd i aros a thrafnidiaeth gyhoeddus i’r Gynhadledd drwy glicio yma.