Economi: Gwireddu mewn llywodraeth 

Mewn llywodraeth, mae'r Blaid wedi gwneud y canlynol:

 • gweithredu Strategaeth Marchnad Lafur newydd ac agwedd Cymru gyfan at ddatblygu economaidd, yn ogystal â pharhau i roi cyllid adfywio i brosiectau Blaenau'r Cymoedd a Môn a Menai;

 • cyhoeddi mwy na £119 miliwn i Strategaeth Swyddi Gwyrdd Ledled Cymru am y tro cyntaf;

 • cefnogi'r Fforwm Gweithgynhyrchu i ddatblygu Strategaeth Gweithgynhyrchu;

 • gweithio'n agos gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i helpu pobl yn ôl i waith;

 • datblygu Côd Ymarfer Pwrcasu i Gymru Gyfan er mwyn annog cael mwy o gynnyrch yn lleol;

 • lansio'r Gronfa Fuddsoddi Unigol i gefnogi busnes, gan gynnwys mentrau cymdeithasol a chymhellion amgylcheddol;

 • llwyddo i ostwng trethi busnes, er ein bod yn credu y dylid gwneud i ffwrdd â'r system drethi busnes hynod annheg, a rhoi yn ei lle system decach o drethu ar sail elw. Oherwydd gwaith Plaid mewn llywodraeth, bydd tua hanner y busnesau bychain yng Nghymru yn talu dim trethi busnes eleni, a bydd tua 20% yn gweld gostyngiad sylweddol yn eu trethi busnes;

 • ymateb yn sydyn i fygythiad colli swyddi a phrinder sgiliau trwy'r rhaglen ProAct newydd, a thrwy wella galluedd ReAct a Skill Build;

 • amddiffyn llefydd i brentisiaid trwy ProAct, a chreu 1000 o lefydd ychwanegol trwy Raglen Denu Ieuenctid, yn ogystal â hyd at 2000 o lefydd trwy'r rhaglen Llwybrau at Brentisiaeth newydd;

 • darparu pecyn cefnogaeth i'n busnesau bychain gan gynnwys Addewid Sgiliau Sylfaenol estynedig, Gweithdai Arwain a Rheoli, a mwy o gefnogaeth i Raglen Datblygu'r Gweithlu;

 • cyhoeddi cyllid i wella band llydan cyflym i fusnesau a chymunedau yn ogystal â mynd i'r afael â nifer o 'smotiau du' i fand llydan;

 • buddsoddi dros £75 miliwn mewn gwella cysylltiadau ffyrdd ledled Cymru:

 • lleihau amser teithio rhwng de a gogledd gyda'r Gerallt Gymro;

 • dechrau gweithio ar rwydwaith Traws Cambria Cymru Gyfan gyda thocynnu electronig cyfun i ffyrdd a rheilffyrdd, gan gychwyn gyda thocyn Cyswllt Cymru;

 • sefydlu Pwyllgor Cludiant Teithwyr Cenedlaethol i Gymru;

 • cyhoeddi Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol 2010 fydd yn gwella cynllunio strategol rhanbarthol a chenedlaethol i drafnidiaeth;

 • buddsoddi £5 miliwn mewn cynlluniau cerdded a beicio ledled Cymru;

 • gwell gostyngiadau tocynnau trên a bws i bensiynwyr;

 • buddsoddi £8.5 miliwn mewn cludiant cymunedol a chynlluniau teithio'n ddiogel i'r ysgol;

 • buddsoddi £3 miliwn mewn teithio cymunedol am ddim i bobl ag anabledd difrifol a than anfantais cymdeithasol ledled Cymru. 

Tagiaueconomi