Ein gweledigaeth ar gyfer tai ac adfywio Cymru

Beth yw gweledigaeth y Blaid am dai ac adfywio yng Nghymru?

Cred Plaid Cymru y dylai pawb allu gael cartref fforddiadwy o ansawdd parchus yn yr ardal lle dymunant fyw. Yr ydym eisoes yn gweithio'n galed i gyflwyno hyn yn llywodraeth Cymru, ond gallem wneud cymaint yn fwy – cred y Blaid ei bod yn bryd datganoli deddfwriaeth sylfaenol am dai i Gymru, gan ddod â'r penderfyniadau yn nes at y bobl.

Byddwn yn creu mwy fyth o dai fforddiadwy dros y pedair blynedd nesaf. Byddwn yn ceisio buddsoddi yn y sector tai i hybu buddsoddi mewn gwneud cynifer o dai presennol Cymru ag sydd modd yn wir ynni-effeithlon.

Byddwn yn amddiffyn anghenion tai y mwyaf bregus a rhai dan anfantais rhag toriadau llywodraeth San Steffan a byddwn yn deddfu i roi mwy o hawliau i denantiaid ac i fynd i'r afael â nifer y tai gwag yng Nghymru.

Byddwn yn sicrhau llwyddiant y Parth Carbon Isel yng nghymoedd y de, ac yn creu Parthau Carbon Isel ychwanegol yn y canolbarth a'r gogledd. Byddwn yn gostwng yr holl allyriadau carbon o dai o 40% o leiaf erbyn 2020 a 80% erbyn 2050.

Geilw Plaid Cymru am newid i'r modd y mae tai cymdeithasol yn cael eu cyllido fel na fydd rheolau'r Trysorlys ar fenthyca bellach yn rhwystr i awdurdodau lleol sydd eisiau codi a chynnal tai cymdeithasol newydd. Credwn y dylai cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol weithio ar lefel cyfartal.

Yr ydym wedi ymrwymo i ddwyn eiddo gwag yn ôl i ddefnydd fel y gallwn greu mwy o dai ac adnewyddu ein trefi a'n cymunedau. Cred Plaid Cymru y dylid torri TAW i 5% ar unwaith ar bob gwaith cynnal, trwsio a gwella tai.

Mae Plaid Cymru yn deall yr anawsterau sy'n wynebu prynwyr tro cyntaf wrth gamu ar ris gyntaf yr ysgol dai. I ymdrin â hyn, mae'r Blaid yn galw am foratoriwm ar dreth stamp i brynwyr tro-cyntaf.