Ein gweledigaeth ar gyfer yr economi 

Beth yw gweledigaeth y Blaid i'n heconomi?

Gyda'r Blaid mewn llywodraeth yng Nghymru, mae'r ffigyrau yn siarad drostynt eu hunain: hyd yma, mae dros 8,500 o bobl wedi eu helpi i waith; enillodd hyd at 32,000 o bobl gymwysterau; a chrëwyd dros 2,370 swydd ac 870 menter newydd.

Mae'r Blaid wedi galw dro ar ôl tro am raglen fuddsoddi helaeth i ymdrin â'r argyfwng hinsawdd a chreu swyddi cynaliadwy. Er ein bod yn croesawu Strategaeth Swyddi Gwyrdd arfaethedig llywodraeth Cymru, mae angen gwneud mwy, a byddwn yn annog busnesau yn y diwydiant gwyrdd.

Credwn fod Cymru yn genedl uchelgeisiol o fentwyr. Mae Plaid Cymru wedi llwyr ymrwymo i annog datblygu mentrau cymdeithasol sydd ym mherchenogaeth y gymuned, ac yr ydym yn cydnabod fod sector BBaCh yn hanfodol i dwf economaidd. Ac eto, gwyddom fod bwlch yn y ddarpariaeth i gwmnïau sy'n chwilio am gyfalaf. Nid yw banciau yn benthyca i'n busnesau bychain, ac o'r herwydd, mae gormod yn dioddef.

Mae'r Blaid yn cefnogi sefydlu cronfa cyfalaf menter i Gymru, wedi ei sefydlu gyda help Llywodraeth Cynulliad Cymru, ond yn annibynnol arni. Gallai'r gronfa hon godi cyfalaf a chyflwyno buddsoddiadau trwy fodel cyd-fuddsoddi, gyda phartneriaid cymeradwy o'r sector preifat.

Mae'r Blaid yn gwybod y bydd technolegau newydd a seilwaith gwych yn hanfodol i lwyddiant ein busnesau bychain yn y blynyddoedd i ddod. Gwyddom fod cysylltedd yn fwy na chysylltu pobl â llefydd. Mae hefyd yn fater o sicrhau bod Cymru wedi ei chysylltu â gweddill y byd yn yr ystyr ddigidol.

Crêd Plaid Cymru bod datblygu band llydan yn y dyfodol ar sail lleiafswm o oblygiad cyhoeddus i bawb. Galwn hefyd am ymchwil i lunio rhwydwaith band llydan cyflym eithriadol cenedlaethol i Gymru. Yr ydym hefyd yn cenfogi rhannu rhwydweithiau gorfodol rhwng cwmnïau ffonau symudol a band llydan.

Geilw'r Blaid am weithredu'n llym y cyfreithiau llafur i bob gweithiwr, gan gynnwys gorfodi'r isafswm cyflog cyfreithlon i ymdrin ag anghyfiawnder cyflogau gwael ac amodau gwaith annheg. 

Tagiaueconomi