Ein Treftadaeth: Gwireddu mewn llywodraeth

Mewn llywodraeth, mae'r Blaid wedi gwneud y canlynol:

 • cyhoeddi'r Mesur Iaith Gymraeg, fydd yn arwain at greu Comisiynydd Iaith Gymraeg; fydd yn cadarnhau statws swyddogol yr iaith Gymraeg ac a fydd yn arwain at hawliau wrth ddarparu gwasanaeth;
 • arwain ar waith ar Strategaeth Addysg Gymraeg, a gyhoeddir ar fyrder;
 • gyrru ymlaen waith ar y Coleg Cymraeg Cenedlaethol;
 • sicrhau statws cyd-swyddogol i'r iaith Gymraeg yn yr Undeb Ewropeaidd;
 • cyhoeddi pecyn cyllido tair blynedd o £60,000 i ddatblygu gwasanaeth newyddion a materion cyfoes rhyngweithiol, Golwg 360;
 • cyllido prosiect iaith Gymraeg gwerth £162,000 ym Mhatagonia i annog y cysylltiadau hanesyddol a diwylliannol cryf rhwng Cymru a'r Ariannin;
 • cadw'r polisi o fynediad am ddim i saith safle Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru;
 • lansio Theatr Genedlaethol Cymru yn Saesneg;
 • cyhoeddi mynediad am ddim i safleoedd CADW i bensiynwyr a phlant;
 • sefydlu oriel Kyffin Williams ar Ynys Môn;
 • creu 'Casgliad Gwerin Cymru', fydd yn rhoi mynediad trwy'r we i fersiynau wedi'u digideiddio o eitemau o gasgliadau o bob cwr o Gymru;
 • cyhoeddi rhaglen fawr o fuddsoddi ac adnewyddu'r rhwydwaith llyfrgelloedd cyhoeddus, gan gynnwys darpariaeth TGCh;
 • parhau i gyllido cynlluniau sydd wedi galluogi'r henoed a phlant i fwynhau nofio am ddim;
 • cefnogi rhaglen 5X60 Chwaraeon Cymru, gyda'r nod o ofalu bod pobl ifanc 11-16 oed yn gwneud pum awr o weithgaredd corfforol yr wythnos;
 • sicrhau mai Cymru oedd y genedl gyntaf yn y byd i gael ei chyhoeddi yn Genedl Masnach Deg;
 • buddsoddi mwy mewn chwaraeon mewn ysgolion ac wedi'r ysgol, yn ogystal â lansio cynlluniau peilot ysgolion Sadwrn a haf mewn chwaraeon, cerddoriaeth a'r celfyddydau;
 • buddsoddi bron i £50 miliwn mewn prosiectau twristiaeth, yn ogystal â sefydlu rhaglen hyfforddi newydd, Croeso Cynnes;
 • hybu Cymru fel cyrchfan allweddol i ymwelwyr trwy Visit Wales.