Y Gymru rydym am ei chreu 

Mae Plaid Cymru eisiau llunio cenedl sy'n ffynnu o ganlyniad i'w heconomi cryf a chynnaliadwy ei hun gydag ysgolion gwych a gofal iechyd o'r radd flaenaf. Cymru a all roi gwell safon byw i bawb trwy waith caled, ymrwymiad i gydraddoldeb, chwarae teg ac ymdeimlad o uchelgais i deuluoedd, i gymuned ac i'r genedl. Cymru ar ei gorau.

Wedi'r cyfan, mae ein cenedl yn wastad wedi talu ei ffordd. Mae pobl Cymru wedi rhoi eu pobl ifanc i ddiwydiant, eu bywydau i'r lluoedd arfog, eu doniau i economi Prydain.

Credwn na ddylid gwadu ei photensial i Gymru a'i bod er lles pawb sy'n byw yng Nghymru i fyw mewn gwlad sydd yn meddu ar ddigon o hunan-barch i redeg ei materion ei hun a rheoli ei hadnoddau.

Rydym eisiau ei gwneud yn haws i chi weithio ac ennill cyflog teg – a gwyddom fod darparu gofal plant fforddiadwy o'r radd flaenaf a chludiant cyhoeddus dibynadwy yn gychwyn da. Rydym eisiau'r gorau i bob plentyn; y bydd gan bob un y cyfle i gyrraedd ei lawn botensial trwy ofalu bod ein hysgolion wedi eu cyllido'n iawn a bod disgwyl i'n hathrawon ysbrydoli.

'Does arnom ni ddim eisiau i chi orfod pryderu am aros am driniaeth os ydych yn wael neu am ambiwlans mewn argyfwng – rydym eisiau i'n gwasanaeth iechyd gael ei drefnu yn y fath fodd fel ei fod yn gwasanaethu anghenion ein cymunedau yn iawn. Os ydych yn gofalu am un o'ch anwyliaid, ddylech chi ddim gorfod gwneud hynny heb gefnogaeth – rydym yn rhoi gwerth ar yr hyn rydych yn wneud ac yr ydym am wneud bywyd yn haws i chi.

I fentrwyr – mae llwyddiant yn eich dwylo chi – ond gallwn helpu trwy wneud yn sicr fod gennych y seilwaith iawn, band llydan a chysylltiadau trafnidiaeth, i wneud i'ch busnes weithio.

Rydym ni, fel chi, yn falch o'n dwy iaith ac yn credu y dylech chi, eich plant neu eich wyrion gael y cyfle i siarad Cymraeg boed hynny yn yr ysgol, gartref neu yn gwaith, neu yn ystod eich amser hamdden gwerthfawr.

'Dyw hi ddim yn iawn gorfod byw yn ofni trosedd – fe ddylech allu teimlo'n ddiogel yn eich cartref eich hun a'ch cymuned. Yr ydym ni'n meddwl mai'r Cynulliad yn hytrach na San Steffan ddylai benderfynu sut i blismona ein strydoedd ac yr ydym yn credu y dylid gwneud mwy i atal pobl rhag troi at droseddu yn y lle cyntaf.

Rydym eisiau bod yn falch o ganol ein trefi fel bod taro i'r siop yn fwy o bleser ac yn llai o dasg. Boed yn mynd i'r llyfrgell, cefnogi'r clwb rygbi lleol neu mynd â'r plant i'w gwersi nofio – rydym yn credu mewn cefnogi'r cyfleusterau cymunedol a hamdden sy'n cyfoethogi ein bywydau i'r fath raddau.

Ac fe fyddwn weithiau yn edrych ond heb wir weld y wlad hyfryd rydym yn byw ynddi – ein parciau, ein mynyddoedd, ein traethau a chestyll – efallai ein bod yn eu cymryd yn ganiataol, ond, fel chi, rydym eisiau eu hamddiffyn i'r cenedlaethau a ddaw gael eu mwynhau a'u darganfod.