Iechyd: Gwireddu mewn llywodraeth 

Mewn llywodraeth, mae'r Blaid wedi gwneud y canlynol:

 • atal cynlluniau Llafur i israddio a chau ysbytai lleol, gan fuddsoddi yn hytrach a rhoi mwy na £800 miliwn i Lanelli, Aberystwyth, Llandudno, Caerfyrddin, Merthyr Tudful, Wrecsam a Chaerdydd.
 • darparu ysbytai newydd sbon yng Nghwm Cynon, Tremadog, Glyn Ebwy, Caerffili, Ystrad Mynach a Threffynnon;
 • rhoi diwedd ar y farchnad fewnol rhwng darparwyr a chomisiynwyr gwasanaethau yn y GIG, gan wella'r gofal i gleifion;
 • cyhoeddi cyllid o £4 miliwn i wasanaethau hosbis a gofal lliniarol ledled Cymru;
 • cyflwyno deddfwriaeth am system o gydsyniad tybiedig i roi organau;
 • sicrhau creu saith Bwrdd Iechyd Lleol mwy effeithiol yn hytrach na dau ar hugain o wahanol adrannau iechyd awdurdodau lleol;
 • buddsoddi £190 miliwn mewn iechyd cyhoeddus a gwella iechyd, gan gynnwys rheoli tybaco ac iechyd rhywiol, yn ogystal ag ymestyn y gronfa anghydraddoldebau iechyd;
 • sefydlu Canolfannau Lles Cymunedol fel cynlluniau peilot, gyda dewis o wasanaethau gofal iechyd;
 • gostwng amseroedd aros i 26 wythnos o gyfeirio tan driniaeth;
 • ymgyrchu dros bresgripsiynau am ddim a pharhau i'w hamddiffyn yng Nghymru;
 • dileu taliadau teledu a ffôn drud i gleifion mewn ysbytai;
 • dileu taliadau parcio mewn ysbytai, gan helpu cleifion allanol a'u teuluoedd yn arbennig, yn enwedig cleifion gyda chanser a chlefydau tymor-hir eraill;
 • gofalu y bydd gan bob ysgol yng Nghymru nyrs ysgol unswydd erbyn 2011;
 • sefydlu Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol;
 • buddsoddi miliynau mewn cyllid ychwanegol am ofal lliniarol yng Nghymru;
 • llwyddo i ddatganoli cymhwysedd deddfwriaethol dros wasanaethau iechyd meddwl;
 • canolbwyntio ar wella gwasanaethau iechyd meddwl, gan gynnwys unedau newydd yng Nghaerdydd, Wrecsam, Abertawe ac Aberystwyth, cynllun gweithredu cenedlaethol i wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Arddegau, a gwasanaeth lles newydd i gyn-filwyr;
 • buddsoddi £4.5m y flwyddyn mewn gwell gofal a gwasanaethau canser;
 • buddsoddiad ychwanegol mewn ysbytai mewn ardaloedd megis Llandudno, Aberystwyth a Llanelli;
 • cyflwyno Cynllun Iechyd Gwledig i roi gwell mynediad i gleifion at fferyllfeydd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gydag amrywiaeth o sgiliau
 • cyflwyno uchafswm tâl wythnosol yng Nghymru o £50 am bob gwasanaeth gofal cartref;
 • datblygu prosiectau peilot am gartrefi nyrsio newydd nid-am-elw;
 • cyflwyno Siarter Hawliau Cleifion newydd:
 • gweithio i ddileu'r defnydd o'r sector preifat, gan gynnwys PFI, yn y GIG yng Nghymru. Yr ydym yn gwrthod cynlluniau'r Ceidwadwyr yn Lloegr i agor y GIG i ddarparwyr newydd o'r sector preifat a chyflwyno tablau cynghrair. Cred y Blaid y dylai'r GIG fod yn nwylo'r cyhoedd a chael ei gyflwyno gan y cyhoedd. 

Tagiauiechyd