RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

20/12/2021  Mae ar Gymru angen i fforwm weithredu ar lifogydd ei hun
Mae ar Gymru angen i fforwm weithredu ar lifogydd ei hun

Nid yw’r llifogydd a wnaeth y fath ddinistr yn rhannau o Ruthun a Llanelwy yn ddim ond brig mynydd iâ metafforaidd. Parodd yr un glaw trwm lanast ar yr A55, gan gau’r ffordd am oriau lawer. Mae teuluoedd yng Ngheredigion yn dal i aros i ddychwelyd i’w cartrefi. Mae arnom angen camau clir a phendant. Nid digwyddiadau anghyffredin mo’r rhain bellach: maent yn ganlyniad i newid hinsawdd sy’n golygu bod yn rhaid i lywodraethau gymryd camau ataliol i atal mwy o broblemau llifogydd yn y dyfodol ar y raddfa hon.

Darllena fwy...

18/12/2021  Budd-daliadau Treth Cyngor: Plaid Cymru yn canolbwyntio ar bolisi yn hytrach na phroses

Daeth budd-dal treth cyngor yn fater eithriadol gymhleth, yn enwedig am i ymdriniaeth y cyfryngau ynghylch rheolau sefydlog, y rheoliadau, a galw’r Cynulliad yn ôl dynnu sylw oddi wrth fater cyllid a sut y gall Llywodraeth Cymru amddiffyn y rhai ar gyflogau isel a’r tlotaf mewn cymdeithas.

Darllena fwy...

18/12/2021  Chelsea deg gwaith yn gyfoethocach na Chymru: Mae angen cytundeb newydd ar frys

Mae Dafydd Wigley wedi cymryd golwg manwl ar y ffigyrau gros gwerth ychwanegol

Darllena fwy...

14/12/2021  Ffigyrau’r iaith Gymraeg yn y Cyfrifiad yn ail-agor y ddadl barhaus

Geiriau olaf ein hanthem genedlaethol ysbrydoledig, a ysgrifennwyd cyn i unrhyw gyfrifiad gyfrif nifer y siaradwyr Cymraeg, yw “O bydded i’r hen iaith barhau”. Beth bynnag ddywed cyfrifiad 2011, bydd y teimladau hynny yn sicr yn parhau.

Darllena fwy...

23/11/2021  Elin Jones: Newidiadau arfaethedig Plaid Cymru i'r Cynllun Iaith

Yn dilyn ymgynghoriad ar y wefan hon, mae Elin Jones AC bellach wedi cyflwyno gwelliannau arfaethedig i Gynllun Iaith y Bil Ieithoedd Swyddogol mewn llythyr a anfonwyd at Gomisiynwyr y Cynulliad.

Darllena fwy...

15/11/2021  O'r senedd: Llyr Gruffydd

Nid bob wythnos y mae busnes y Cynulliad yn cychwyn gyda datganiad mor arwyddocaol â’r un a wnaed gan y Llywydd ddydd Mawrth.

Darllena fwy...

09/11/2021  Mae Luke Nicholas yn sefyll yn Ne Caerdydd a Phenarth
Mae Luke Nicholas yn sefyll yn Ne Caerdydd a Phenarth

Mae’n teimlo fel amser hir ers i mi gael fy newis i sefyll yn yr is-etholiad yn Ne Caerdydd a Phenarth ar Dachwedd y 15fed sydd llai nag wythnos i ffwrdd bellach.

Darllena fwy...

06/11/2021  Problem Prydeindod Miliband

Yn ystod dadleuon y 70au ar ddatganoli, nododd Raymond Williams bod y cyhuddiad o anffyddlondeb a brad yn cael ei daflu at genedlaetholwyr gan bobl a arswydai wrth ragweld datgymalu Prydain gyda’u ‘lleisiau bron yn cracio ag emosiwn didwyll neu ffug'.

Darllena fwy...

29/10/2021  O'r Senedd: Simon Thomas AC

Dangosodd yr wythnos diwethaf, fodd bynnag, mor bwysig y gall pwyllgorau fod o ran cloddio at y gwir y tu ôl i’r penawdau. Am y tro cyntaf ers i’r ffrae am TGAU Saesneg godi yn ystod ein gwyliau haf, cafodd y pwyllgor Plant a Phobl Ifanc gyfle i holi tystion allweddol. Rhoes CBAC, oedd wedi gosod yr arholiad Saesneg yng Nghymru a Lloegr, a’r rheoleiddiwr arholiadau Seisnig Ofqual, dystiolaeth i ni.

Darllena fwy...

26/10/2021  Gall Cymru gael Bargen Well

Ieuan Wyn Jones sy'n egluro bod dim rhaid i ni ymfodloni ar fargeinion gwael i’n cenedl.

Darllena fwy...

25/10/2021  Y ty mawr o'r tu allan

Fe sylwodd ambell un mae’n siwr fod y Comisiwn Ffiniau wedi rhyddhau eu cynigion diweddaraf ar gyfer etholaethau San Steffan. Neu efallai ddim....

Darllena fwy...

23/10/2021  O'r Senedd: Alun Ffred Jones ar y system rheilffyrdd
O'r Senedd: Alun Ffred Jones ar y system rheilffyrdd

Ein polisi presennol yw model nid-am-ddifidend i fasnachfraint Cymru a’r Gororau pan ddaw’n bryd ei adnewyddu yn 2018.

Darllena fwy...

19/10/2021  Y ty mawr o'r tu allan

Roedd dydd Mercher yn ddiwrnod mawr gyda chwestiynau Cymru ac ymddangosiad cyntaf David Jones fel Ysgrifennydd Gwladol. Fe gafodd groeso od o gynnes, a hynny yn Gymraeg gan rhai ASau.

Darllena fwy...

19/10/2021  Y cam nesaf i Gynllun Iaith y Cynulliad

Gan fod y Bil Ieithoedd Swyddogol bellach wedi ei gymeradwyo, mae Plaid Cymru nawr eisiau symud ymlaen i sicrhau cydraddoldeb y Gymraeg a’r Saesneg yn y Cynllun Iaith sy’n cyd-redeg gyda’r Bil.

Darllena fwy...

12/10/2021  Y ty mawr o'r tu allan

A minnau dan annwyd cefais gyfle i wylio tipyn o gynhadledd y Ceidwadwyr. Roedd llawer ohono fel y byddech wedi disgwyl, clochdar am fanion.

Darllena fwy...

08/10/2021  FIDEO: Gwella maes awyr Caerdydd

Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn son am wella maes awyr Caerdydd.

Darllena fwy...

04/10/2021  Y Ty Mawr or tu allan

Doniol oedd clywed Ed Miliband yn ceiso cyflwyno ei hun fel tipyn o north London geezer yng Nghynhadledd Llafur.

Darllena fwy...

02/10/2021  Cefnogi’r Bil Teithio Byw

n sgil y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd eleni, mae diddordeb enfawr mewn seiclo yng Nghymru. Rhaid i ni droi’r brwdfrydedd hwnnw yn ganlyniadau go-iawn.

Darllena fwy...

01/10/2021  Plan C - Adeiladu Cymru trwy broses caffael sy'n flaengar

Erys y DG yng nghanol y dirwasgiad dyfnaf ers cyn cof, a does fawr neb yn rhagweld y bydd y sefyllfa yn newid yn fuan. Mae pobl yng Nghymru yn arbennig yn teimlo’r esgid yn gwasgu.

Darllena fwy...

21/09/2022  Wythnos Hywel

Hwre dros ddatganoli, yn 15 oed yr wythnos hon!

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 9 - Nesaf - Olaf