RSS BLOG Y LLECHEN

Blog y Llechen

05/05/2022  Ar draws Cymru, Dros Gymru
Ar draws Cymru, Dros Gymru

Gan Jill Evans ASE, Llywydd Plaid Cymru. Yng nghanol heulwen rhagorol yr wythnosau diwethaf, bum yn ymgyrchu o Ddinbych y Pysgod i’r Wyddgrug, ac o Gonwy i Drefynwy.

Darllena fwy...

04/05/2022  Daeargryn Gwleidyddol
Daeargryn Gwleidyddol

Gan Dafydd Iwan. Does dim byd fel mynd o ddrws i ddrws adeg etholiad i ddysgu sut mae pobol yn meddwl.

Darllena fwy...

28/04/2022  Traed ar y ddaear
Traed ar y ddaear

Gan Alun Llewelyn, ein hymgeisydd yng Nghastell Nedd. Yn wahanol i aelodau diwedar y Cynulliad, nid oes cyfnod o “ddiddymiad” gan Gynghorwyr er mwyn brwydro’r etholiad! Rhaid i waith y cyngor (a’r gwaith bob dydd) fynd yn ei flaen tra’n ymgeisio ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllena fwy...

26/04/2022  Ffyniant lleol cynaliadwy yw'r ateb
Ffyniant lleol cynaliadwy yw'r ateb

Gan Jonathan T. Clark, ein hymgeisydd yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae arnom angen agwedd newydd at gefnogi busnesau bychain gwledig, sef asgwrn cefn ein trefi bychain a’r economi ar draws llawer o gefn gwlad a gweddill Cymru.

Darllena fwy...

25/04/2022  Ffordd arall yn bosibl
Ffordd arall yn bosibl

Mae’r ymgyrch ar ei hanterth, ac os credwch y trydar, postiadau blog a’r diweddariadau ar facebook, mae pawb yn mynd i ennill! Yn bersonol, rwy’n mwynhau’r ymgyrch hon yn fwy nac unrhyw un ers 1999! Yn bennaf am mai dyma fy nhro cyntaf fel ymgeisydd i’r Cynulliad Cenedlaethol, ond yn bennaf am mai cymeriad emosiynol ydw i, ac er nad ydw

Darllena fwy...

20/04/2022  Pla ynteu ple?
Pla ynteu ple?

Gan Eifion Lloyd Jones, ein hymgeisydd yng Ngorllewin Clwyd. Un gwahaniaeth mawr ers i mi ymladd etholiadau 1987 a 1992 yw’r defnydd o’r wefan i hwyluso cyfathrebu ac ymgyrchu.

Darllena fwy...

18/04/2022  Cefnogwch ddemocratiaeth!
Cefnogwch ddemocratiaeth!

Gan Elin Jones, ein hymgeisydd yng Ngheredigion. Ddylai hi ddim bod yn sioc i chi ddeall fy mod i, fel Gweinidog Amaeth, yn mwynhau fy nghinio dydd Sul.

Darllena fwy...

15/04/2022  Lle mae’r dychymyg?
Lle mae’r dychymyg?

Rydym mewn cyfnod o galedi lle mae uchelgais dros Gymru yn hanfodol i’n llwyddiant. Nid yw ein cenedl yn un all fforddio sefyll o’r neilltu yn wyneb y toriadau llym o San Steffan; rhaid i ni gyflwyno syniadau i wneud iawn am yr ergyd.

Darllena fwy...

14/04/2022  Neges y Nyrs: Neges y Blaid
Neges y Nyrs: Neges y Blaid

Gan Iwan Huws, ein ymgeisydd yn Aberconwy. Rwyf wrth fy modd yn cyfarfod a phob math o bobl wrth ganfasio.

Darllena fwy...

12/04/2022  Maen i'r wal
Maen i'r wal

Gan Nerys Evans, Cyfarwyddydd Polisi. Gyda dim ond ychydig wythnosau i fynd cyn Etholiad Cyffredinol Cymru 2011, mae ymgeiswyr ac ymgyrchwyr Plaid Cymru eisoes allan ym mhob cwr o Gymru.

Darllena fwy...

11/04/2022  Ymlaen a'r ymgyrch
Ymlaen a'r ymgyrch

Gan Heledd Fychan, ymgeisydd ar restr Gogledd Cymru. Ar ddechrau'r ail wythnos lawn o ymgyrchu, rhaid dweud fod pethau'n mynd yn dda yn y Gogledd hyd yma.

Darllena fwy...

07/04/2022  Dryswch ar ben dryswch
Dryswch ar ben dryswch

Gan Jonathan T. Clark, ymgeisydd rhestr yn Ne Ddwyrain Cymru. Rhaid croesawu'r newyddion fod Ofgem (y rheoleiddiwr ynni) wedi dweud wrth gwmniau ynni fod yn rhaid iddynt gynnig tariffau symlach i helpu defnyddwyr i gymharu prisiau.

Darllena fwy...

06/04/2022  Mynd i'r afael â'r cynnydd mewn ‘seibr-stelcian’
Mynd i'r afael â'r cynnydd mewn ‘seibr-stelcian’

Gan Elfyn Llwyd, AS. Rwy'n siwr ein bod ni i gyd yn gyfarwydd â'r duedd i wneud hwyl o'r syniad o 'stelcian' rhywun mewn sgyrsiau bob-dydd, ac ar y cyfryngau cymdeithasol, mae'r syniad o "ddilyn" rhywun ar twitter yn cael ei dderbyn – ond y mae ochr sinistr i hyn hefyd.

Darllena fwy...

05/04/2022  Llafur fel parodi: beth wyddom ni am PFI
Llafur fel parodi: beth wyddom ni am PFI

Gan Myfanwy Davies, ymgeisydd rhestr yn Ne Orllewin Cymru. Mae yna ddigywileidd-dra am rai o stranciau diweddar Llafur sydd bron ag ennyn f'edmygedd.

Darllena fwy...

04/04/2022  Dal y gwynt, hwylio'r tonnau a marchogaeth y llanw
Dal y gwynt, hwylio'r tonnau a marchogaeth y llanw

Gan Rhys Sinnett, ein hymgeisydd ym Mhreseli Penfro. Mae'n cael ei gydnabod yn gyffredinol fod Cymru wedi colli cyfle euriad i arwain y byd yn natblygu tyrbeini gwynt ar dir, a hynny i raddau helaeth oherwydd rhwystredigaeth llywodraeth Cymru o fethu meddu ar y pwerau i fanteisio ar y cyfle i feithrin ymchwil a datblygu o safon uchel, a

Darllena fwy...

02/04/2022  Atebion arloesol gan gynghorau Plaid
Atebion arloesol gan gynghorau Plaid

Gan Tim Thomas, ein hymgeisydd ym Mhenybont. Does neb yn amau o gwbl, yn dilyn agwedd laissez faire Llafur at reoleiddio ariannol a gorddibyniaeth ar Ddinas Llundain, fod yr economi wedi gorboethi, gan arwain at ddyled wladol ryfeddol.

Darllena fwy...

01/04/2022  Pwy sydd ar fai?
Pwy  sydd ar fai?

Gan David Senior, ymgeisydd Sir Drefaldwyn. Hawdd iawn y gallwch deimlo'n ddryslyd am wleidyddiaeth os ydych yn byw ym Maldwyn.

Darllena fwy...

01/04/2022  Nawr yw’r amser i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg
Nawr yw’r amser i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg

Gan Lleu Williams. Gadewais y chweched dosbarth yn f'ysgol gyfun ryw saith mlynedd yn ôl, ar adeg, os oeddech am ddilyn addysg cyfrwng Cymraeg wedi 16, yr oedd yn rhaid i chi aros yn yr ysgol gyfun.

Darllena fwy...

30/03/2022  Anhyblygrwydd diwedd blwyddyn
Anhyblygrwydd diwedd blwyddyn

Gan Rhodri Glyn Thomas, AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Ar waethaf pleidlais Ie lethol yn y refferendwm diweddar - neges i San Steffan fod gan bobl Cymru hyder a ffydd yn ein Cynulliad Cenedlaethol – mae dirmyg y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol i’n cenedl yn parhau – y tro hwn ar ffurf Hyblygrwydd Diwedd Blwyddyn.

Darllena fwy...

24/03/2022  Ymateb Plaid i'r Gyllideb
Ymateb Plaid i'r Gyllideb

Gan Ieuan Wyn Jones, Arweinydd Plaid Cymru. Fel mae’r economi yn brwydro i adfer wedi’r dirwasgiad, y pethau pwysicaf i ni fel plaid ac fel gwlad yw cadw pobl mewn swyddi a sicrhau twf.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 4 - Nesaf - Olaf