RSS BLOG Y LLECHEN

Cyfnod cyffrous

17/02/2022

Gan Jill Evans ASE a Llywydd Plaid Cymru

Fel arfer byddai cynnydd o bron i chwarter yr etholaeth wythnosau’n unig cyn etholiad yn ein peri i ni fod yn ddrwgdybus iawn, ond yn achos etholiad arweinyddiaeth y Blaid rydym yn ei groesawu’n fawr. Mae rhai yn ailymaelodi ar ôl i’w haelodaeth flaenorol ddarfod, ond mae nifer ohonynt yn aelodau hollol newydd sydd wedi cael eu hysbrydoli i ymaelodi â’r blaid. Wrth gwrs, canlyniad yn rhannol yw hwn sy’n deillio o’n hymgyrch aelodaeth lwyddiannus iawn a lansiwyd ddiwedd llynedd. Ond mae hefyd yn adlewyrchiad o’r cyffro sy’n cael ei greu gan ein hetholiad am yr arweinyddiaeth.

Ychydig fisoedd yn ôl roedd y wasg yn ein beirniadu’n hallt ddefnyddio’r gair ‘cyffrous’  yn rhy aml. Maent yn hoff o feirniadu bod cystadlaethau arweinyddiaeth yn ddigyffro ac wedi ‘u hynysu o’r etholaeth, Ond chymerodd hi ddim yn hir i’n cystadleuaeth greu diddordeb a chyffro mawr - ymysg y wasg a’r cyfryngau hefyd. Dwi erioed wedi cofio cymaint o sylw yn cael ei roi i etholiad mewnol ym Mhlaid Cymru.

Fe fynychais yr hustyngau cyntaf ym Mhontypridd gyda thua 160 o aelodau eraill. Roedd yn fywiog a diddorol. Bydd nifer yn cael eu cynnal ar draws y wlad ac mae’r drafodaeth yn ffynnu’n amlwg ar-lein. Mae pawb yn trydar!

Mae pwy fydd yn dod yn arweinydd nesa Plaid Cymru ac yn Brif Weinidog Cymru yn y dyfodol o ddiddordeb i bawb yng Nghymru. Mae trawsffurfio Plaid Cymru gyfystyr â thrawsffurfio gwleidyddiaeth Gymreig. Dyma adeg allweddol i’n heconomi. Yn hytrach na thorri gwariant cyhoeddus, swyddi a gwasanaethau, rydym ni eisiau buddsoddiad i adfywio’n heconomi. Mae’r gwahaniaeth anferth rhwng y polisïau fyddai Cymru yn eu mabwysiadu o gymharu â’r Deyrnas Gyfunol, a nifer o faterion eraill, yn amlygu’r angen i wneud cynnydd tuag at gyflawni annibyniaeth.

Mae gan bob un o’n tri ymgeisydd farn ar sut ddylwn ni wneud hwn ac maen nhw wrthi’n amlinellu eu blaenoriaethau a’u cynigion. Rydym yn eu herio i ennill ein cefnogaeth, ond maen nhw’n ein herio ni hefyd. Fel Plaid wirioneddol ddemocrataidd lle mae gan bob aelod bleidlais, mae’r penderfyniad ynglŷn â pha gyfeiriad ddylai’r blaid ei ddilyn yn llythrennol yn ein dwylo ni wrth i ni bleidleisio am yr arweinydd newydd. Os ydym ni am ysbrydoli Cymru, rhaid i ninnau gael ein hysbrydoli.

Byd papurau pleidleisio yn cyrraedd ein haelodau ar raws y wlad cyn hir. Byddaf yn cadeirio’r cyfarfodydd hustyngau'r wythnos nesaf yng Nghaernarfon a Chastell Nedd ac edrychaf ymlaen at glywed trafodaeth a dadlau egniol iawn. Mae’r etholiad hwn wedi dod yn ffocws pob sylw ers y dydd cyntaf. Dyw ‘cyffrous’ ddim hyd yn oed yn dod yn agos!