Materion Rhyngwladol

Beth yw gweledigaeth ryngwladol y Blaid?

Bydd y Blaid yn pwyso ar lywodraeth y DG i anrhydeddu'r ymrwymiad i gyflwyno 0.7% o GDP fel cymorth rhyngwladol a byddwn yn parhau i ymgyrchu dros ganslo dyledion na all gwledydd sy'n datblygu eu fforddio. Cadarnhawn hefyd ein cefnogaeth i'r mudiad Masnach Deg rhyngwladol. Byddwn yn parhau i ymgyrchu dros hawliau cenhedloedd lleiafrifol a siaradwyr ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop ac mewn gwledydd a all ymuno â'r UE yn y dyfodol, megis Twrci.

Yr ydym yn cefnogi treth fyd-eang ar drafodion ariannol fel dull o annog mwy o gyfrifoldeb a sefydlogrwydd yn y marchnadoedd byd-eang. Yr ydym wedi cefnogi'r syniad o 'Dreth Tobin' neu 'Dreth Twm Siôn Cati' ers yr 1980au a thrwy'r cyfnod hwn, yr oedd y pleidiau eraill yn barod i fynd o'r tu arall heibio a rhoi rhwydd hynt i'r marchnadoedd. Gallai'r arian o dreth fel hyn fod â rhan bwysig mewn hybu datblygu rhyngwladol, a gallai gyfrannu at wireddu Amcanion Datblygu'r Mileniwm y CU. Yr ydym yn cefnogi diwygio Banc y Byd a'r IMF yn sylweddol fel mater o frys er mwyn gwella rheoleiddio ac atebolrwydd.

Yr ydym wedi ymrwymo i Gymru annibynnol fel aelod llawn o'r Undeb Ewropeaidd. Byddwn yn parhau i gefnogi diwygio democrataidd pellach ar yr UE. Yr ydym wedi ymrwymo i gael mwy o gynrychiolaeth i Gymru yn yr UE. Mae hyn yn cynnwys nifer teg o ASE i Gymru, swyddfa i Senedd Ewrop yng Nghymru, cylchdroi swydd Comisiynydd Ewropeaidd ac, yn bwysicaf oll, pleidlais i Gymru yng Nghyngor y Gweinidogion.

Mae bod yn rhan o'r UE wedi bod yn fanteisiol iawn i Gymru. Rhwng 2007 a 2013, byddwn yn derbyn hyd at £2 biliwn i gynlluniau adfywio yng Nghymru. Hyd yma, mae dros 28,000 o fusnesau a mwy na chwarter miliwn o bobl yng Nghymru wedi eu helpu gan gyllid Ewropeaidd. Bydd y Blaid yn parhau i ymladd dros i gefnogaeth ariannol Ewropeaidd trosiannol barhau wedi 2013.

Yr ydym yn cefnogi ehangu'r UE ymhellach ar yr amod fod y gwledydd hynny sydd am ymuno yn gwella amodau democratiaeth, cyfiawnder a rheol cyfraith. Yr ydym yn cefnogi parhad y trafodaethau aelodaeth gyda Thwrci fel dull o annog diwygio democrataidd yn y wlad honno, gwella hawliau menywod a hybu buddiannau democrataidd y bobl Cwrdaidd.