RSS NEWYDDION

Newyddion

08/01/2022  Arweinydd Plaid Cymru yn galw am hwb economaidd wrth i Gymru wynebu 2013 ‘heriol’

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw eto am fuddsoddi yn yr economi, gan rybuddio fod Cymru yn wynebu 2013 heriol ohrwydd yr economi llonydd, toriadau mewn budd-daliadau a chynigion canoli proposals mewn iechyd ac addysg.

Darllena fwy...

08/01/2022  Plaid yn galw am bolisiau blaengar i greu swyddi lleol

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru wedi galw am fabwysiadu polisiau newydd i greu swyddi lleol ac ystyrlon, a lleisio pryderon dros gynlluniau diwygio lles diweddaraf Llafur gan ddadlau y bydd y cynlluniau hyn yn creu problemau yn hytrach na chynnig atebion, yn enwedig yng Nghymru. 

Darllena fwy...

08/01/2022  Rhybudd y bydd y Bil Budd-daliadau yn niweidio'r economi Gymreig

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys wedi rhybuddio y bydd y Bil Uwchraddio Lles, a fydd yn cael ei drafod yn y Ty Cyffredin heddiw, yn creu niwed hir-dymor i’r economi Gymreig ac yn ehangu’r bwlch cyfoeth rhwng cenhedloedd a rhanbarthau’r wladwriaeth Brydeinig.

Darllena fwy...

08/01/2022  Angen i'r llywodraeth ailfeddwl ei flaenoriaethau ar fudd-daliadau treth cyngor

Er eu bod yn cefnogi’r cynnydd yn y setliad, mae Plaid Cymru heddiw wedi nodi fod y Gweinidog Llafur wedi creu peryglon difrifol i lywodraeth leol, fydd angen eu datrys.

Darllena fwy...

02/01/2022  Plaid yn beirniadu codiad cyflog i bennaeth prifysgol sy’n destun beirniadaeth

Rhoddwyd codiad cyflog o bron i £20,000 y flwyddyn i gyn-Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, a hynny wedi i anghydfod godi ynghylch graddau tramor, gall Plaid Cymru ddatgelu.

Darllena fwy...

01/01/2022  Llywodraeth Cymru yn methu crybwyll lefel tollau’r bont gyda San Steffan
Llywodraeth Cymru yn methu crybwyll lefel tollau’r bont gyda San Steffan

Cyhuddwyd Llywodraeth Cymru heddiw o fethu â chefnogi economi Cymru trwy beidioa chrybwyll pwnc tollau Pont Hafren gyda llywodraeth San Steffan.Daeth y feirniadaeth gan lefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth, Jonathan Edwards AS, ar y diwrnod y cododd y tâl am groesi eto

Darllena fwy...

30/12/2021  Cynghorau Cymru yn y tywyllwch dros fwlio homoffobig mewn ysgolion, medd AC Plaid

Does gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol Cymreig ddim syniad o faint bwlio homoffobig yn eu hysgolion – am nad yw digwyddiadau yn cael eu cofnodi ganddynt, datgelodd ymchwiliad gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

29/12/2021  Cynghorau Cymru yn wynebu bil enfawr i symud asbestos o ysgolion, y Blaid yn datgelu

Mae symud asbestos o ysgolion yng Nghymru yn debygol o gostio cannoedd o filiynau o bunnoedd, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

28/12/2021  Arweinydd Plaid Cymru yn condemnio cynnydd mewn cosbau i rai ar fudd-dal diweithdra

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi mynegi ei “braw” at y cynnydd enfawr yn nifer y bobl y cymerir eu budd-daliadau oddi arnynt.

Darllena fwy...

28/12/2021  CYMRU'N CYNHYRCHU LLAWER LLAI O YNNI ADNEWYDDADWY NA LLOEGR A'R ALBAN
CYMRU'N CYNHYRCHU LLAWER LLAI O YNNI ADNEWYDDADWY NA LLOEGR A'R ALBAN

Mae Elfyn Llwyd AS Plaid Cymru wedi ailadrodd galwad ei blaid am reolaeth llawn dros bolisi ynni ac Ystadau’r Goron yng Nghymru wrth i ffigyrau ddangos fod twf cynhyrchu ynni adnewyddadwy wedi bod yn llawer llai yng Nghymru na Lloegr a’r Alban dros y degawd diwethaf.

Darllena fwy...

24/12/2021  Bydd hollti trethi busnes yn helpu 83,000 o fusnesau Cymreig

Bydd hollti trethi busnes yn rhoi i fusnesau bach Cymru hwb y mae mawr angen arnynt i lwyddo, medd llefarydd Plaid Cymru ar yr Economi, Alun Ffred Jones.

Darllena fwy...

22/12/2021  “Torrwch dollau Pont Hafren i £2” medd Plaid Cymru

Buasai llywodraeth Plaid Cymru yn dechrau yn awr i ostwng tollau ar Bontydd Hafren yn sylweddol a datgan fod Cymru ar agor i fusnes i gwmnïau o dros y ffin

Darllena fwy...

21/12/2021  Angen “cadw’r dwylo i ffwrdd” ar reilffyrdd Cymru: Plaid yn herio Ysgrifennydd Cymru

Mae Gweinidog Trafnidiaeth cysgodol Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas wedi galw ar i Lywodraeth y DG “gadw eu dwylo i ffwrdd” o ran adnewyddu masnach fraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

Darllena fwy...

21/12/2021  Cwestiynau heb eu hateb ynghylch y llifogydd

Mae adroddiad ar y llifogydd trychinebus diweddar ar stad Glasdir ger Rhuthun yn codi mwy o gwestiynau nac atebion, yn ôl Aelod Cynulliad.

Darllena fwy...

19/12/2021  Toriadau i fudd-dal treth cyngor yn ‘frawychus’

Mae Plaid Cymru wedi ail-adrodd eu pryder am doriadau i fudd-dal treth cyngor sy’n cael eu gweithredu yn San Steffan – a methiant Llywodraeth Cymru i amddiffyn aelwydydd tlotaf Cymru.

Darllena fwy...

18/12/2021  Plaid yn herio achos gwan a gwallus y Llywodraeth dros lysoedd cyfrinachol

Bydd Elfyn Llwyd AS Plaid Cymru yn defnyddio dadl Seneddol ar y Mesur Cyfiawnder a Diogelwch heddiw i herio bwriad y Llwydoraeth i ehangu’r defnydd o lysoedd cyfrinachol, gan honni y byddant yn rhwystro cyfiawnder agored.

Darllena fwy...

18/12/2021  Arweinydd y Blaid yn croesawu trafodaethau am faes awyr

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu cynlluniau i adfer Maes Awyr Caerdydd i berchenogaeth gyhoeddus – rhywbeth y galwodd hi amdano yn gynharach eleni.

Darllena fwy...

12/12/2021  Leanne yn galw eto am ddatganoli cyfiawnder troseddol

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw eto am ddatganoli cyfiawnder troseddol yn dilyn cyhoeddi adroddiad gan un o Bwyllgorau Dethol Tŷ’r Cyffredin ar dorri cylch caethder i gyffuriau.

Darllena fwy...

11/12/2021  Angen camau cryf a phendant i achub yr iaith Gymraeg, medd arweinydd Plaid

Mae Plaid Cymru wedi galw am gamau cryf a phendant i gefnogi’r iaith Gymraeg ledled Cymru wedi i ffigyrau cyfrifiad 2011 ddangos gostyngiad o 14,000 o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru o gymharu â degawd yn ôl.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 56 - Nesaf - Olaf