RSS NEWYDDION

AC y Blaid yn Datgelu Cynigion i Hybu’r Cymoedd

21/03/2022

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi lansio dogfen ymgynghori gyda’r nod o adfywio hen gymunedau glofaol y de.

"Cynllun Gwyrdd i'r Cymoedd"

Mae’r ‘Cynllun Gwyrdd i’r Cymoedd’ yn cynnwys amrywiaeth o bolisïau sydd â’r nod o greu swyddi gwyrdd a dyfodol mwy cynaliadwy a hunangynhaliol i’r trefi a phentrefi a gododd yn sgil ehangu’r diwydiant glo.

Ymysg rhai o’r cynigion mae sefydlu coleg sgiliau adeiladu gwyrdd, gweithredu cynllun trafnidiaeth integredig i’r cymoedd, darparu cymorth ariannol i gamau effeithiolrwydd ynni i’r cartref, sefydlu mentrau cydweithredol a chreu banc tir ar gyfer ynni adnewyddol a chynhyrchu bwyd.

Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus yng nghymoedd Cynon a’r Rhondda dros yr wythnos nesaf yn y gobaith o gychwyn trafodaeth am ddyfodol y cymoedd.

Os caiff y ‘Cynllun Gwyrdd i’r Cymoedd’ ei fabwysiadu, rhagwelir y byddai modd cyflwyno agweddau llwyddiannus o’r cynllun ledled Cymru gyfan.

Meddai Ms Wood, sy’n cynrychioli rhanbarth Canol De Cymru sy’n cynnwys Rhondda Cynon Taf: "Ymgais yw’r Cynllun Gwyrdd i roi atebion i’r amrywiol broblemau yr ydym yn wynebu yn y cymoedd oherwydd toriadau i’r sector cyhoeddus, lefelau diweithdra uchel, yn enwedig ymysg pobl ifanc, lefelau sgiliau isel yn ogystal â phroblemau a all godi yn y dyfodol megis codiadau mewn prisiau tanwydd a bwyd, toriadau i fudd-daliadau ac effeithiau newid hinsawdd ar y tywydd."

Ychwanegodd Ms Wood: "A fydd modd i ni ailgynnau’r ysbryd cymunedol yn y cymoedd? A fydd mod di ni ail-greu ethos ein cyndadau a gododd neuaddau lles y glowyr, y llyfrgelloedd, yr ysbytai a chlybiau’r gweithwyr yn y dyddiau cyn bodolaeth y wladwriaeth les?

 

"Gyda llywodraeth y ConDemiaid yn Llundain yn mynnu chwalu’r union wladwriaeth les honno, a fydd modd i ni ddefnyddio ein sgiliau a’n hadnoddau ein hunain i lunio ein rhwyd ddiogelwch ein hunain?

"Rwyf eisiau pobl i ymwneud â’r broses ymgynghori. Os na fedr pobl ddod i’r cyfarfodydd cyhoeddus, gallant ysgrifennu ataf i gyda’u sylwadau am y camau y gallwn eu cymryd i wella dyfodol ein cymoedd."