RSS NEWYDDION

‘Maen i’r Wal: Plaid Cymru yn lawnsio ei maniffesto dros Gymru well

12/04/2022

Plaid Cymru yn galw ar i bleidleisiwyr beidio â gadael i Lafur, gyda'u diffyg uchelgais a'u record o fethiant, gyfyngu ar allu Llywodraeth y Cynulliad i drawsnewid Cymru

Maniffesto Cymraeg

Bydd Plaid Cymru yn lawnsio ei maniffesto heddiw gan addo meddwl o'r newydd i fynd i'r afael â'r problemau economaidd, addysgol ac iechyd mawr sy'n wynebu Cymru heddiw. Bydd y Blaid yn mynnu fod ganddi raglen o lywodraeth fydd yn trawsnewid Cymru.  Fe ddywed, ar waethaf cyllidebau sy'n crebachu, eu bod wedi edrych ar yr hyn sy'n bosibl o ran creu Cymru well, yn groes i Lafur sydd wastad eisiau cyfyngu ar allu'r Cynulliad i gyflwyno newid.

 Ieuan yn siarad yn y lansiad

Mae gweledigaeth y Blaid am yr hyn mae'n ddisgrifio fel y ddegawd nesaf o gyflawni yn cael ei adlewyrchu yn nheitl y ddogfen “Maen i’r Wal”. Mae'r Blaid wedi mabwysiadu'r hen ymadrodd Cymreig fel egwyddor i lywio eu maniffesto a llywodraeth nesaf y Gymru newydd. Heddiw, fe fydd y Blaid yn datgan yn fanwl sut y bydd yr ymadrodd hwn yn cael ei wireddu mewn rhaglen o bolisiau a fwriedir i wneud y canlynol:

  • adeiladu llywodraeth Gymreig gryfach, fwy effeithlon ac effeithiol

  • creu swyddi ac amgylchedd busnes cryfach a gwytnach

  • codi safonau mewn addysg a gwella lles ac ansawdd bywyd ein dinasyddion

  • sicrhau gwell mynediad at dai ffordiadwy o safon barchus

  • ymdrin â'r pwysau sy'n wynebu ein hinsawdd a'n hamgylchedd naturiol

  • dathlu a hybu ein diwylliant amrywiol, ein hanes rhyfeddol, ein hiaith unigryw, ein brwdfrydedd dros chwaraeon a harddwch anhygoel ein tirwedd

Wrth  siarad cyn lawnsio'r maniffesto, dywedodd Cyfarwyddydd Polisi'r Blaid a'i hymgeisydd yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro Nerys Evans:

“Mae Plaid Cymru eisiau i'r etholiad hwn fod yn frwydr syniadau, gyda sail o weledigaeth am greu Cymru gryf, hyderus a ffyniannus. Hyd yma, Plaid Cymru yn unig sydd wedi cynnig y weledigaeth honno a'r gobaith hwnnw i Gymru – allwn ni ddim fforddio 5 mlynedd mwy o fethiant a diffyg uchelgais Llafur.

Heddiw, yn dilyn ymgynghoriad a barodd dros flwyddyn ac sydd wedi cynnwys cannoedd o bobl, rydym yn cyhoeddi maniffesto sydd, yn ein barn ni, yn cyrraedd y nod – mae'n feiddgar, mae'n ymarferol, yn fforddiadwy, ac o'i weithredu, gall arwain ar drawsnewid ein heconomi a rhai o'n gwasanaethau cyhoeddus allweddol.”

Mae'r Blaid eisoes wedi cyhoeddi ei 4 addewid allweddol yn ‘Dros Gymru Well’.  Mae'r Blaid yn addo sicrhau y gall plant sy'n gadael yr ysgol gynradd ddarllen, ysgrifennu a chyfrif i'r safon disgwyliedig. Mae cwmni Adeiladu i Gymru a'r Bonws Busnesau Bychain yn canolbwyntio ar helpu busnesau bychain i dyfu. Mae hefyd yn bwriadu creu cwmni 'nid-am-elw-dosbarthiadwy' fydd yn buddsoddi mewn ysgolion, ysbytai, tai a thrafnidiaeth ac yn creu hyd at 50,000 o swyddi newydd ar draws Cymru. Trydydd addewid y Blaid yw sicrhau gofal iechyd cyflymach a mwy effeithiol trwy ei gwneud yn haws cyrraedd meddygon teulu, deintyddion a gweithwyr meddygol proffesiynol eraill pan fydd eu hangen. Y pedwerydd addewid yw cysylltu Cymru ar gyfer yr 21ainganrif gyda gwell derbyniad signal ffonau symudol, wifi a band eang, a sustem drafnidiaeth fodern i symud ein cenedl ymlaen.