RSS NEWYDDION

Hybu Twristiaeth: Dwyn y byd at Gymru a Chymru at y byd

14/04/2022

Cred y Blaid fod llwyddiant twristiaeth fel diwydiant i’w briodoli i fenter a gwaith caled busnesau Cymru, ac mai rôl y Llywodraeth yw marchnata Cymru fel cyrchfan, hybu safonau uwch ac asio twristiaeth a meysydd polisi eraill. Bydd hybu twristiaeth yn elfen bwysig o ran sicrhau’r adferiad economaidd.

Yr oedd ymgeisydd Plaid Cymru dros Aberconwy Iwan Huws heddiw yn arwain trafodaeth ynghyd â Gweinidog Treftadaeth y Blaid Alun Ffred Jones a Dafydd Wigley o Blaid Cymru, gyda chynrychiolwyr cymuned fusnes a thwristiaeth Conwy.

Mae’r Blaid yn amlinellu tair ffordd y maent yn gobeithio hybu twristiaeth:

1. Buddsoddi £3m ychwanegol y flwyddyn yn y Cynllun Cefnogi Buddsoddi Twristiaeth i ganiatáu i fusnesau gael cyfalaf buddsoddi newydd, hybu gwelliannau ansawdd a chefnogi creu swyddi lleol mewn adeiladu ac ar draws y diwydiant twristiaeth. 

 

2. Arwain menter fawr newydd i “ddathlu Cymru” yn ystod y tymor nesaf, gan gyrraedd pinacl mewn blwyddyn “Gŵyl Cymru”, a buddsoddi mewn Strategaeth Digwyddiadau Mawr er mwyn sicrhau ei fod yn llwyddiant. Bydd  “Dathlu Cymru” yn cynnwys “Dod Adref i Gymru”, dirprwyaethau masnach strategol ledled y byd, a hybu Cymru dramor. Mae’r Blaid eisiau gweithio gyda’r sectorau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector i sefydlu  safle Cymru fel cyrchfan chwaraeon, diwylliannol a chelfyddydol o bwys.

 

3. Cefnogi datblygu marchnata twristiaeth a chryfhau’r “brand” Cymreig trwy raglen “Dathlu Cymru” a hybu twristiaeth yng Nghymru ei hun. Mae’r Blaid eisiau cynyddu ymwybyddiaeth o fwyd a diod Cymreig sydd ar gael trwy well marchnata a brandio gartref a thramor.

Fel Gweinidog Treftadaeth, mae Gweinidog y Blaid Alun Ffred Jones wedi goruchwylio gwaith Visit Wales dros y tair blynedd diwethaf. Meddai:

“Mae’r Blaid yn gwybod mor bwysig yw twristiaeth i Gymru ac yn y gogledd, mae’n un o gonglfeini’r economi.

“Rwyf yn aruthrol falch o’r gefnogaeth yr ydym wedi ei roi i’r diwydiant mewn llywodraeth, ac yr ydym yn credu ein bod yn datblygu cynnyrch o’r radd flaenaf, ond mae cymaint mwy y gallwn wneud.

“Mae twristiaeth yn dod â biliynau o bunnoedd bob blwyddyn i economi Cymru a bydd yn dal yn flaenoriaeth allweddol i Blaid Cymru.

“Rydym yn bwriadu cynnal prosiectau twristiaeth fydd o fudd i gymunedau lleol, boed yn ariannol, yn ddiwylliannol neu’r ddau, i gadw budd economaidd yn y gymuned leol. Rydym hefyd eisiau defnyddio cyfalaf lleol, sgiliau a gallu entrepreneuriaid lleol hyd y bo modd, ac y mae gennym syniadau ffres a chyffrous am sut y gallwn roi Cymru ar lwyfan y byd.”

Meddai ymgeisydd y Blaid yn Aberconwy , cyn-Brif Weithredwr Parc Cenedlaethol Eryri a chyn-Gyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru, Iwan Huws:

“Mae datblygu twristiaeth yng Nghymru yn bwnc hanfodol bwysig i Aberconwy.

“Yng Nghonwy yn unig y mae gennym gyfoeth o safleoedd poblogaidd gydag ymwelwyr. Er enghraifft, mae Castell Conwy yn denu ymwelwyr o bob cwr o’r byd ac y mae Cadw eisoes yn bwriadu cynnal mwy o ddigwyddiadau cyffrous yno eleni.

“Eisoes mae’r Uned Digwyddiadau Mawr a phartneriaid wedi sicrhau cyfnod cychwynnol Rali GB  Cymru 2011, yn dilyn digwyddiad Rali GB Cymru llwyddiannus iawn yn lleol llynedd - ac y mae wedi dwyn Pencampwriaeth rhyngwladol Gwytnwch Rhedeg y Gymanwlad i Landudno ym mis Medi.

“Gŵyr y Blaid fod buddsoddi mewn economi dwristiaeth iach yn arwain at dwf economaidd a mwy o gyfleoedd am waith mewn twristiaeth a diwydiannau cysylltiedig.

“Dyna pam fod gan y Blaid gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu twristiaeth. Gallwn drawsnewid Cymru, a gallwn ddathlu a hybu ein diwylliant amrywiol, ein hanes rhyfeddol, ein hiaith unigryw a harddwch rhyfeddol ein tirwedd.