RSS NEWYDDION

“Rhaid i hen wlad fy nhadau hefyd fod yn wlad newydd ein plant”

01/05/2022

Arweinydd y Blaid yn dweud mai nawr yw’r amser i ganiatáu i’r cenedlaethau nesaf ffynnu.

Yn wythnos olaf ymgyrch Etholiad Cyffredinol Cymru, mae arweinydd Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones wedi sôn am ei benderfyniad i drawsnewid Cymru er lles y cenedlaethau i ddod. Neges Mr Jones oedd bod yn rhaid i hen wlad fy nhadau hefyd ddod yn wlad newydd ein plant - lle mae gobeithion ein pobl ifanc am y dyfodol yn ganolbwynt llywodraeth nesaf Cymru.

Dywedodd arweinydd y Blaid mai’r etholiad yr wythnos hon yw’r unig gyfle i rieni, teidiau a neiniau ledled Cymru sefyll gyda’i gilydd a mynnu bod system addysg Cymru yn cyflawni dros eu plant a’u hwyrion. Pwysleisiodd bod yn rhaid i ni fod yn barod i wneud safiad yna ŵr er mwyn tanio trawsnewidiad ein cenedl - gydag economi modern a chynaliadwy, busnesau sy’n tyfu a ffyniant ym mhob ardal o Gymru.

Fel taid ei hun, apeliodd Mr Jones ar i bleidleiswyr ganolbwyntio ar obeithio eu plant a phlant eu plant. Dywedodd mai nawr yw’r amser i sicrhau nad yw cenhedlaeth arall o bobl ifanc Cymru yn cael eu gadael ar ôl.

Gan siarad yn nyddiau olaf ymgyrch etholiad 2011, meddai Ieuan Wyn Jones:

“Hen wlad ein tadau yw Cymru, a dyna fydd hi. Ond mae’n bryd i ni yn awr feddwl am ein plant a chanolbwyntio arnynt hwy, gan mai hwy yw dyfodol y genedl.

Rhaid i ni ofyn beth allai’r genedl hon fod – a beth mae’n rhaid iddi fod os ydym am adael etifeddiaeth ffyniannus i’r oesoedd a ddêl.

“Dim ond gan Blaid Cymru y mae’r uchelgais a’r penderfyniad i drawsnewid ein cenedl i’r hyn y gwyddom y gall fod.

“Mae’r Blaid yn benderfynol o neilltuo diwrnodiau olaf yr ymgyrch hon i ymladd dros ddyfodol Cymru - addysg ein plant ac economi cryfach. Rhaid i ni ledaenu’r gair mai pleidlais dros gynnydd yw pleidlais i’r Blaid.

“Plaid Cymru yn unig sydd â gweledigaeth i Gymru a chynllun i wireddu’r weledigaeth honno. Creu hyd at 50,000 o swyddi, dileu anllythrennedd a chodi safonau, a gofalu bod y GIG yno pan fydd arnom ei angen.

“Plaid Cymru yn unig sydd eisiau i benderfyniadau am ein hanghenion ynni a’n plismona gael eu gwneud yng Nghymru yn hytrach na chan y Torïaid yn Llundain.

“Cafodd Llafur eu cyfle i sefyll cornel Cymru, dros swyddi Cymreig, dros ysgolion Cymru, dros gyllidebau Cymru dros y 12 mlynedd diwethaf, ac y maent wedi methu.

“Mae dwy bleidlais i’r Blaid - yn yr etholaeth ac ar y rhestr ranbarthol - yn bleidlais dros gynnydd gwirioneddol. Dim ond trwy bleidleisio i’r Blaid a dychwelyd Gweinidogion y Blaid i lywodraeth y gallwn ni adeiladu Cymru well.”