RSS NEWYDDION

Plaid Cymru yn croesawu cwymp yn ffigyrau diweithdra

15/06/2022

Mae Plaid Cymru wedi croesawu'r newyddion fod diweithdra yng Nghymru yn disgyn yn gynt nac mewn rhannau erall o'r DG.  Dengys y ffigyrau diweddaraf fod diweithdra wedi disgyn o 0.8% rhwng misoedd Chwefror ac Ebrill, pan oedd yr economi dan stiwardiaeth Plaid Cymru.

Rhybuddiodd llefarydd Plaid Cymru ar yr Economi, Alun Ffred Jones AC, hyd yn oed yn erbyn y cefndir hwn o newyddion da, na allai'r llywodraeth Lafur newydd fforddio mynd yn hunan-fodlon. Dywedodd AC Arfon fod y Rhaglen Adfywio Economaidd a sefydlwyd gan Blaid Cymru yn dechrau dwyn ffrwyth, ond bod angen mwy fyth o weithredu. Mae Mr Jones, sydd ei hun yn gyn-Weinidog yn Llywodraeth Cymru, wedi galw ar Lafur i gefnogi cynigion mentrus Plaid Cymru am gwmni Adeiladu i Gymru a allai greu hyd at 50,000 o swyddi a sicrhau buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion, ffyrdd ac ysbytai.

Meddai Alun Ffred Jones AC:

"Yr hyn mae'r gwelliant hwn yn ddangos yw, er yr erys gwaith o hyd, fod y gwaith gwych a wnaed gan Ieuan Wyn Jones fel Gweinidog yr Economi, yn enwedig o ran cyflwyno'r Rhaglen Adfywio Economaidd, yn talu ei ffordd. Diolch i waith y Blaid mewn llywodraeth, mae diweithdra wedi digyn yn gynt yma nac yn unrhyw fan arall yn y DG.  Bydd hyn yn rhoi hyder i fusnesau Cymru ac i bobl sy'n chwilio am waith. 

"Er hynny, all Carwyn Jones a'r weinyddiaeth Lafur newydd ddim fforddio bod yn hunan-fodlon. Gwyddom fod toriadau enfawr ar y ffordd o du'r Toriaid a'r Dem Rhyddion yn San Steffan. Addawodd Llafur fod yn darian yn erbyn y toriadau hyn, a bydd eu record dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf o ran cadw at yr addewid hwnnw yn destun craffu manwl.

"Mae'n bwysig fod y llwyfan cryf a roes Plaid Cymru yn cael ei ddefnyddio fel man cychwyn llwyddiant mwy fyth. Un ffordd o wneud hynny fydd i Lafur gyflwyno syniad arloesol am sut i hybu'r economi. Mae cynigion.  Plaid Cymru am gwmni Adeiladu i Gymru yn un ffordd o sicrhau buddsoddi mewn gwario cyfalaf ar gyfer ysgolion, ffyrdd ac ysbytai fel ffordd o greu gwaith. Y gobaith yw y bydd Llafur yn cyfaddef eu bod yn anghywir pan wnaethant wfftio'r syniad hwn, ac yn gweithio yn adeiladol gyda ni i'w ddatblygu. Oni wnânt hynny, bydd y pwysau arnynt i roi cynnig arall gerbron i helpu pobl yn ôl i waith ac i dyfu ein heconomi."