RSS NEWYDDION

Plaid Cymru yn sicrhau miloedd o brentisiaethau a chreu swyddi mewn bargen ar y gyllideb

08/11/2021

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC heddiw wedi cyhoeddi fod Plaid Cymru wedi sicrhau creu miloedd o brentisiaethau i bobl ifanc, a swyddi y mae mawr eu hangen, mewn bargen y daethpwyd iddi gyda’r Llywodraeth ar y gyllideb. Hybu’r economi a helpu pobl i gael gwaith fu prif ganolbwynt Leanne Wood ers dechrau eu harweinyddiaeth.

Mae Plaid Cymru, mewn bargen a gyrhaeddwyd gyda Llywodraeth Cymru, wedi sicrhau £40 miliwn dros ddwy flynedd ar gyfer prentisiaethau, gyda’r potensial, trwy gyllid yr UE, i hyn gael ei gynyddu i £60 miliwn dros ddwy flynedd. Mae’r blaid hefyd wedi sicrhau £10 miliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad cyfalaf mewn Parc Gwyddoniaeth dan arweiniad Prifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Phrifysgol Aberystwyth. Bydd y parc hefyd yn denu mwy o fuddsoddiadau gan yr UE a’r sector preifat. Dywedodd Leanne Wood y buasai’r Parc Gwyddoniaeth yn rhoi hwb economaidd angenrheidiol, gan greu swyddi yn y diwydiant adeiladau, ac y byddai hyn yn arwain yn ei dro at effeithiau gwell ar yr economi yn ehangach. Ychwanegodd y bydd y Parc Gwyddoniaeth, pan gaiff ei gwblhau, yn helpu i roi i bobl ifanc y sgiliau mae arnynt eu hangen ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC:

“Mae Plaid Cymru yn falch o gyhoeddi y crëir miloedd o brentisiaethau a swyddi o ganlyniad i’r fargen y daethom iddi gyda’r Llywodraeth heddiw. Mae diweithdra ieuenctid wedi cyrraedd lefel argyfyngus yng Nghymru, gan ei fod wedi cynyddu bedair gwaith dros y flwyddyn a aeth heibio. Bu Plaid Cymru yn gyson yn ein penderfyniad fod yn rhaid gweithredu ar frys i fynd i’r afael â hynny. Yr economi a swyddi fu fy mlaenoriaeth o’r cychwyn. Dyma gamau pendant fydd yn helpu i ail-adeiladu ein heconomi a rhoi i’n pobl ifanc yr arfau mae arnynt eu hangen ar gyfer dyfodol llwyddiannus. Mae Plaid Cymru o ddifrif am sefyll dros bobl Cymru, ac i wneud hynny, mae’n rhaid i ni roi gobaith i genedlaethau’r dyfodol. Bydd y fargen hon yn helpu i gyrraedd y nod hwnnw.”

Ychwanegodd Ieuan Wyn Jones, llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid:

“Heddiw, rydym ni wedi sicrhau £40 miliwn ar gyfer prentisiaethau. Mae gan hyn y potensial i fod gymaint â £60 miliwn gydag arian yr UE. Nid yn unig y bydd hyn yn help i fynd i’r afael â phroblem diweithdra ieuenctid, ond bydd hefyd yn rhoi i’n pobl ifanc y sgiliau maent eu hangen at y dyfodol. Bydd hyn yn dod â chyfanswm y buddsoddiad mewn hybu sgiliau ein gweithlu yng Nghymru y flwyddyn nesaf i dros £100 miliwn.

“Mae’n newyddion gwych hefyd ein bod wedi sicrhau £10 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf ar gyfer y Parc Gwyddoniaeth. Bydd hyn yn creu swyddi y mae angen dybryd amdanynt yn y dyfodol agos, ac yn y tymor hwy, bydd yn galluogi ein pobl ifanc i gystadlu ar lwyfan economaidd y byd. Mae’r camau a gymerodd Plaid Cymru heddiw yn golygu ein bod yn cyflawni ein haddewid i ymladd dros swyddi a dyfodol i’n pobl ifanc.”

 

Ail-drydar y newyddion: