RSS NEWYDDION

Arweinydd Plaid Cymru yn cefnogi’r syniad ‘Faniffesto Wici’

12/11/2021

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am i’w phlaid fabwysiadu ‘Maniffesto-Wici’ er mwyn ymgorffori syniadau gan bobl o bob cwr o Gymru ynghylch ffyrdd i drawsnewid y wlad.

Dywedodd Ms Wood y dylid meithrin math newydd o wleidyddiaeth sydd yn “greadigol, cymdeithasol a lleol” er mwyn goresgyn y difrawder ymysg pleidleiswyr sy’n llethu democratiaeth yng Nghymru, y DG a thu hwnt.

Cyn yr etholiadau am gomisiynwyr heddlu yr wythnos nesaf, lle mae llawer yn rhagweld y bydd nifer brawychus o isel o bobl yn pleidleisio, bydd Ms Wood yn dweud wrth gynulleidfa mewn darlith dan nawdd yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Llun ei bod yn bryd cymryd agwedd gyfranogol tuag at wleidyddiaeth; bu hyn yn llwyddiant yn rhannau eraill o'r byd.

Dywedodd Ms Wood: “Rydym yn sownd yn y 19eg ganrif yng Nghymru trwy wahodd pobl i fynegi eu hunain unwaith bob pum mlynedd yn unig trwy ddefnyddio’r technolegau hynod gyfoes hynny – papur, pensel, llen a bŵth pren, neu stamp os mai pleidleisio drwy’r post yr ydych.

“Mae arnom angen agor ‘côd ffynohnnell’ y broses o ddatblygu polisi – am nad gwleidyddion yw’r unig rai sy’n cael syniadau da. Dylai paneli gwydr y Senedd wneud mwy na gwella tryloywder – dylent hefyd ganiatau i syniadau ddod i mewn o’r tu allan.

“Rwyf eisiau i Blaid Cymru arwain trwy esiampl a chreu maniffesto-wici cyntaf y byd; maniffesto wedi ei greu ar y cyd gan bobl Cymru, i bobl Cymru.

“Bydd y syniad hwn yn caniatau i bawb gynnig syniadau, dadlau a thrafod. Bydd y syniadau hynny yn cyrraedd uchafbwynt mewn cynhadledd arbennig o aelodau’r blaid a hyrwyddwr polisi, lle bydd cynnyrch ein creadigrwydd cenedlaethol yn cael ei gadarnhau fel rhaglen Plaid Cymru ar gyfer etholiadau 2016.”

Ychwanegodd: “Dyfeisiwyd yr agwedd gyfranogol hon at wleidyddiaeth yn gyntaf yn Porto Alegre yn 1989. Hi oedd y ddinas gyntaf yn y byd i ymgynghori â’r etholwyr fesul llinell ynghylch eu cyllideb flynyddol.

“Bu America Ladin yn arloesol iawn yn y maes hwn. Er enghraifft, mae llywodraeth Mecsico wedi derbyn awgrymiadau ‘gan y dorf’ o blith y cyhoedd, gan ofyn iddynt nodi’r drefn fiwrocrataidd fwyaf diwerth y dylid ei dileu.

“Ac y mae gan lywodraeth Chile safle arlein sy’n caniatau i ddinasyddion cyffredin wneud sylwadau ac awgrymu newidiadau i fesurau wrth iddynt basio drwy’r Senedd.”

“Mae Gwlad yr Iâ hefyd wedi arwain y ffordd gyda chyfansoddiad ‘gan y dorf’ cyntaf y byd, sy’n gwahodd awgrymiadau o Facebook a Twitter am sut i redeg y wlad.”

Dywedodd Ms Wood y dylid ymdrechu’n galed i wneud i bobl ifanc ymddiddori mewn gwleidyddiaeth.

“Fe ddylid cael pwyslais ar annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth oherwydd bydd llawer o’r penderfyniadau a gymerir yn awr yn cael effaith fawr ar eu dyfodol,” meddai Ms Wood.

“Rwyf i o blaid yr hyn wnaeth Llywodraeth yr SNP yn yr Alban trwy ymestyn y bleidlais i rai 16 ac 17 oed yn y refferendwm a gynhelir ar annibyniaeth i’r Alban. Mae gan bobl ifanc sydd ar fin dod yn oedolion gyfran yn y dyfodol, felly fe ddylen nhw gael llais yn y ffordd y rhedir eu gwlad.

“Gydag ymestyn y bleidlais i rai 16 ac 17 oed yng Nghymru, byddai’n rhaid cael rhaglen addysg fel y gallai pobl yn eu harddegau ddod i benderfyniad deallus wrth fwrw pleidlais.

“Dyma’r math o gamau y mae’n rhaid i ni eu cymryd os am oresgyn y chwalfa ymddiriedaeth mewn gwleidyddiaeth a dymchweliad democratiaeth ledled y byd.”