Gwaith i Gymru

MUNWCH YN EIN HYMGYRCH AM
DDYFODOL DISGLEIRIACH I BOBL CYMRU

Y broblem…

• Mae pob ardal lywodraethiant yng Nghymru yn hotspot diweithdra
• ¼ o bobl ifainc Cymru yn ddi-waith
• Gallwn ni fod yn genedl goll

Rydym yn byw mewn cyfnod anodd a chred Plaid Cymru Ifanc bod y toriadau y mae’r llywodraeth glymbleidiol yn San Steffan yn eu gorfodi arnom yn afresymol. Wedi dweud hynny, ni ddylai’r toriadau hynny atal Llywodraeth Cymru rag weithredu yn awr i helpu economi Cymru. Mae diweithdra ymhlith pobl ifainc ar lefelau uwch nag erioed ac yn ofidus, maent yn waeth yng Nghymru na gweddill y Deyrnas Gyfunol; rydym yn mynd yn erbyn y duedd Brydeinig. Mae gwir berygl y bydd y genhedlaeth hon o bobl 16-24 oed yn genhedlaeth goll.

Yr hyn ry’n ni’n ei alw am...

• Credwn bod rhaid i Lywodraeth Cymru greu cynllun i gefnogi 30,000 o brentisiaethau ac ehangu’r cynllun Recriwtiaid Newydd. Datblygu cynllun hyfforddiant mewn-gwaith sy’n uchel ei werth er mwyn cynyddu cyflogadwyedd pobl ifainc.
• Ehangu pwerau benthyg awdurdodau lleol hyd at £350 miliwn fel bod modd iddynt gefnogi busnesau bach a chanolig gyda ‘chronfeydd benthyciadau lleol’.

Yr hyn gallwch chi ei wneud...
• Arwyddo’r deiseb ‘Gwaith i Gymru’ i sicrhau bod diweithdra ieuenctid yn cael ei ddadlau yn y Cynulliad.
• Ymunwch gyda’ch cymdeithas Plaid Cymru Ifanc leol ac ymwneud yn yr ymgyrch.
• Ymunwch gyda Phlaid Cymru heddiw!