Ymunwch â’r Blaid heddiw

Fel aelod o’r Blaid fe fydd gennych ran bwysig i’w chwarae wrth i’n plaid symud ein cenedl ymlaen. Bydd gennych lais uniongyrchol mewn datblygu ein polisïau. Cewch gyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol a dewis pwy ydych chi eisiau i’ch cynrychioli ar lefel leol, genedlaethol ac arweiniol ein plaid. 

Byddwch hefyd yn derbyn copi o’n papur newydd Y Ddraig Goch ac yn cael y newyddion diweddaraf gan dîm y Blaid am ein gwaith a’n hymgyrchoedd.

Felly ymunwch ar-lein heddiw a chwarae eich rhan i wneud yn sicr fod ein plaid a’n cenedl yn cyflawni’r cyfan y gall.


Cyfarwyddyd i'ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Talwch Plaid Cymru Ddebydau Uniongyrchol o'r cyfrif a nodir yn y cyfarwyddyd yma, yn unol �'r sicrwydd a amlinellir yng ngwarant y Debyd Uniongyrchol. Rwy'n deall y gall y cyfarwyddyd hwn gael ei gadw gan Blaid Cymru ac y gallai'r manylion gael eu trosglwyddo i'm Banc neu Gymdeithas Adeiladu yn electroneg.

 

Amdanoch chi:

*

*

*

*

Manylion cyswllt:

*

*

Manylion Cyfeiriad:

*

*

*

*

 

*

Datganiad:

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol

 £ 

Isafswm £1 i’r digyflog

*

*

*

Cymerir taliadau o’ch cyfrif ar y 3ydd o bob mis. Bydd y Debyd Uniongyrchol yn ymddangos ar eich adroddiad banc fel "PLAID CYMRU AELODA".

Ffyrdd eraill o dalu aelodaeth:

I ymuno dros y ffôn, ffoniwch: 029 20 472272 (9am-5pm, Llun i ddydd Gwener)

Argraffwch y ffurflen a'i llenwi, yna'i dychwelyd i bencadlys Plaid Cymru.


Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol. Os bydd unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Plaid Cymru yn eich hysbysu 20 diwrnod gwaith cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu neu fel y cytunwyd fel arall. Os gofynnwch i Blaid Cymru gasglu taliad, fe gewch gadarnhad o'r swm a'r dyddiad adeg y cais. Os gwneir camgymeriad wrth dalu eich Debyd Uniongyrchol gan Blaid Cymru neu eich banc neu gymdeithas adeiladu, bydd gennych hawl i ad-daliad llawn ar unwaith o'r swm a dalwyd gan eich banc neu gymdeithas adeiladu. Os byddwch yn derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, rhaid i chi ei dalu'n ôl pan fydd Plaid Cymru yn gofyn i chi wneud. Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â'ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Cofiwch hefyd roi gwybod i ni.