Yr amgylchedd, bywyd cefn gwlad ac adfywio: Gwireddu mewn Llywodraeth

Mewn llywodraeth, mae'r Blaid wedi gwneud y canlynol:

 • gweithio'n agos gyda'r diwydiant i wneud ffermydd teuluol yn fwy ffyniannus;
 • gweithredu'n gadarn a phendant i ymdrin â bygythiad y diciâu mewn gwartheg Cymreig;
 • lansio Cynllun Datblygu Gwledig 2007-13 gyda chyllideb o £795 miliwn;
 • cyhoeddi olynydd i gynllun Tir Mynydd - Glastir, cynllun rheoli tir cynaliadwy - gyda £89 miliwn y flwyddyn o gyllid;
 • datblygu'r Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid i ffermwyr ifanc;
 • cyhoeddi Adroddiad Ardaloedd Gwledig Anghysbell a chymryd camau i helpu ardaloedd gwledig anghysbell;
 • cadw cyfyngiadau ar dyfu cnydau GM yng Nghymru;
 • lansio Cynllun Gweithredu Cyrchu Lleol yn ogystal â datblygu Siarter Bwyd Caffael Lleol a mwy o gefnogaeth i farchnadoedd ffermwyr yng Nghymru;
 • sefydlu Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru;
 • creu a chefnogi coetiroedd brodorol, gyda phlannu dros 112,000 o goed yn Sir Fynwy, Gwynedd a Blaenau Gwent;
 • creu'r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel sydd â'r nod o adeiladu galluoedd ymchwil a sefydlu Cymru fel canolfan sydd yn gystadleuol yn rhyngwladol mewn ymchwil carbon isel;
 • cyhoeddi rhaglen £34 miliwn i fwrw ymlaen gyda'r ymchwil mwyaf newydd i sicrhau dyfodol carbon isel i Gymru, creu swyddi gwyrdd a helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion a thechnolegau cynaliadwy;
 • gwneud i ffwrdd â chynlluniau anghynaladwy i wneud ffordd liniaru i'r M4 ar seiliau amgylcheddol ac ariannol;
 • gosod targed o leihau allyriadau nwyon ty gwydr o 3% y flwyddyn yn y meysydd lle datganolwyd cymhwysedd;
 • cyhoeddi'r Strategaeth Newid Hinsawdd cyntaf i Gymru, y strategaeth ynni 'Chwyldro Carbon Isel: Datganiad Polisi Ynni Cymru', a'r Cynllun Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni Cenedlaethol, gan esbonio'r camau y bydd llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod Cymru yn datblygu economi llwyddiannus seiliedig ar ynni carbon isel;
 • ymrwymo i adolygu TAN8;
 • cyhoeddi Strategaeth Ynni i Gymru gyda chyllid ychwanegol o £14 miliwn yn 2010-11 i reoli gwastraff yn well;
 • cyhoeddi gwerth £1.5 miliwn o gyllid i barhau â gwaith ar Lwybr Arfordir Cymru Gyfan;
 • darparu mwy na 4235 o dai fforddiadwy. Yr ydym yn dal at y targed o gyflwyno 6,500 o dai fforddiadwy yn ychwanegol erbyn Mai 2011;
 • llwyddo i ddatganoli rheoliadau adeiladu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru;
 • sefydlu £1 miliwn mewn cynlluniau peilot i Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf;
 • neilltuo £3 biliwn i gyrraedd a chadw at Safon Ansawdd Tai Cymru;
 • rhyddhau tir ym meddiant llywodraeth Cymru ar gyfer tai fforddiadwy i ymdrin â phrinder yn y cyflenwad o dai fforddiadwy ac i roi contractau i'r diwydiant datblygu
 • bod yn datblygu Ymddiriedolaeth Fuddsoddi Tai Cymru (yr arferid cyfeirio ato fel y Bond Tai) fyddai'n cynyddu nifer y tai fforddiadwy yng Nghymru ac yn creu swyddi yn y diwydiant adeiladu;
 • sicrhau dros £100 miliwn o gyllid i adfywio wedi ei arwain gan dai a chodi tai cymdeithasol;
 • gweithredu rheolau i ofalu bod yn rhaid i bob cynllun tai newydd o faint gynnwys peth tai cymdeithasol, yn ogystal â mynnu bod awdurdodau lleol yn cyhoeddi cynlluniau cyflawni am gynlluniau tai fforddiadwy;
 • hybu ehangu Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol;
 • darparu mwy o gyllid i Raglen Cefnogi Pobl, sy'n rhoi cefnogaeth cysylltiedig â thai i bobl fregus;
 • sefydlu'r Rhaglen Buddsoddi mewn Perfformiad Ynni 'Arbed' i fynd i'r afael â thlodi tanwydd a chynyddu effeithlonrwydd ynni;
 • lansio Cronfa Fuddsoddi Ranbarthol i Gymru;
 • buddsoddi miliynau mewn gwasanaethau digartrefedd a lansio Cynllun Digartrefedd;
 • sefydlu cynllun Achub Morgeisi eithriadol o lwyddiannus gan lywodraeth Cymru, gan atal dros 1000 o bobl rhag colli eu cartrefi.