Yr amgylchedd, cefn gwlad ac adfywio

Ein Dyfodol Cynaliadwy a Chymru Wledig Fywiog

Mae Plaid Cymru yn gwybod pa mor bwysig yw ein cymunedau gwledig. Credwn fod ffermio ac amaethyddiaeth yn ganolog i ffyniant a chynaladwyedd ein cenedl. Mae sawl her anodd yn wynebu'r diwydiant, ac un o'r prif rai yw cynyddu'r cynnyrch i ateb y galw byd-eang am fwyd, ond lleihau ei ôl troed amgylcheddol yr un pryd.

Gwyddom hefyd mai newid hinsawdd yw'r pwnc sy'n diffinio gwleidyddiaeth gyfoes, ac mai dyma'r bygythiad mwyaf sy'n ein hwynebu. Yr ydym yn benderfynol, trwy ein polisïau ar ynni, tai ac adfywio, y gall Cymru arwain y byd mewn datblygu cynaliadwy.